nl

(*) Novaj kaj riparitaj ligiloj estos speciale indikitaj dum unu monato.
Bonvolu komuniki erarojn kaj aldonaĵojn ĉe ligoj(a)esperanto3000.be
(*) Nieuwe en herstelde verwijzingen worden een maand lang speciaal aangeduid.
Alvast bedankt voor het doorgeven van fouten en aanvullingen via ligoj(a)esperanto3000.be

Rilate al Esperanto - In verband met Esperanto


Ĝeneralaj paĝaroj - Startpagina's

Pri esperanto Over Esperanto
Multlingva Informcentro pri Esperanto Meertalig informatiecentrum over Esperanto http://www.esperanto.net/
Belga elirpaĝo 2link Nederlandstalige startpagina 2link.be http://esperanto.2link.be/
Belga elirpaĝo start Nederlandstalige startpagina start.be http://esperanto.start.be/
Nederlanda elirpaĝo startpagina Nederlandse startpagina startpagina http://esperanto.startpagina.nl/
Nederlandaj elirpaĝoj startkabel Nederlandse startpagina startkabel http://esperanto.startkabel.nl/
Esperanto-panoramo (el Francio) Esperanto-panorama (Frankrijk) http://www.esperanto-panorama.net/unikode/index.htm
Libera librejo Webadressen waar Esperanto gebruikt wordt http://www.liberalibrejo.com/
Per esperanto In het Esperanto
Vikipedio: interreta enciklopedio Wikipedia in het Esperanto http://eo.wikipedia.org/

La lingvo esperanto - De taal Esperanto

Kursoj Cursussen
Lernu: plurlingva paĝaro por lerni esperanton Lernu: webcursus in meerdere talen, o.a. nl https://lernu.net/
Learn Esperanto (plurlingve, surbaze de la Zagreba metodo) Esperanto in 12 dagen, o.a. nl http://learn.esperanto.com/nl/
Kurseto por nederlandlingvuloj Minicursus Esperanto (nl) https://www.esperanto.be/fel/nl/mini.php
Kurso de Wil van Ganswijk (nl) Cursus van Wil van Ganswijk (nl) http://www.xs4all.nl/~wvganswk/lessen.htm
Kurso de Pingveno (nl - kun prononco) Cursus van Esperanto Noordnederland (nl - met geluid) http://www.pingveno.nl/cursus/
Kurso de Esperanto (Vindozo, Linukso) en pli ol 20 lingvoj Multimediacursus in verschillende talen, o.a. het Nederlands http://www.kurso.com.br/index.php?nl
Servo por instruistoj kaj lernantoj de Esperanto Hulpmiddelen voor en informatie over Esperanto-onderwijs (eo) http://www.edukado.net/
Duolingo (kurso por parolantoj de la angla, hispana, franca, portugala aŭ ĉina lingvoj) Duolingo (cursus voor engels-, spaans-, frans-, portugees- of chineestaligen) https://en.duolingo.com/course/eo/en/Learn-Esperanto-Online
Gramatiko Grammatica
La 16 reguloj de la Esperanta gramatiko (nl) De 16 regels van de Esperanto-grammatica (nl) http://www.esperanto.be/fel/nl/16regels.php
Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko Grammaticahandboek van Bertilo Wennergren http://bertilow.com/pmeg/
Akademio de Esperanto Esperanto-Academie http://www.akademio-de-esperanto.org/
Tekstaro de Esperanto Zoek voorbeeldzinnen in basisteksten http://www.tekstaro.com/
Vortaroj kaj vortlistoj Woordenboeken en woordenlijsten
Akademia Vortaro Officiële woordenlijst http://www.akademio-de-esperanto.org/akademia_vortaro/
Reta vortaro de esperanto (klarigoj en esperanto kaj multaj tradukoj) ReVo - internetwoordenboek met vertalingen van/naar o.a. het Nederlands http://reta-vortaro.de/revo/
Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto Internetversie van het verklarend woordenboek PIV http://vortaro.net/
Vikia vortaro Woordenboek volgens wiki-systeem http://www.kono.be/vivo/
La bona lingvo: trovi simplajn alternativojn por neologismoj Esperanto-samenstellingen in plaats van altijd maar nieuwe woorden http://bonalingvo.net/index.php/Ĉefpaĝo
Sinonimaro de Anna Löwenstein Zoek een woord dat de juiste nuance weergeeft http://bonalingvo.net/index.php/Sinonimaro_-_Listo
Juerd: nederlanda < - > esperanto Juerd: Nederlands < - > Esperanto http://vortaro.nl/
Interreta vortareto Internetwoordenboekje (nl, fr, en, eo, pl) http://www.esperanto.be/vortaroi.html
Komputeko: prikomputila terminokolekto Computerterminologie (nl, eo, en, de, fr) http://www.komputeko.net/index_nl.php
Komputada leksikono Computerlexicon http://joostje.komputilo.org/KompLeks/html/DEFAULT.html
Multlingva Biciklo-Vortprovizo Fietstermen (met tekening) http://bemi.free.fr/biciklo/
Populara muziko (vortareto) Woordenboek van populaire muziek http://bertilow.com/roko/index.html
Mallongigoj kaj akronimoj Afkortingen en letterwoorden http://www.kafejo.com/lingvoj/auxlangs/eo/mallongi.htm
Esperantaj proverboj Spreekwoorden en zegswijzen http://www.robkeetlaer.nl/esperanto/proverbaro/nl/
http://proverbaro.net/
Proverbaro de Zamenhof Spreukenboek van Zamenhof https://eo.wikiquote.org/wiki/Zamenhofa_proverbaro
La vortaro: vindoza programo (27 lingvoj) Windowsprogramma Esperantowoordenboek (27 talen) https://la-vortaro.pagesperso-orange.fr/
Esperantaj vortaroj kaj terminaroj en la reto Uitgebreidere lijst van woordenboeken en woordenlijsten http://eo.wikipedia.org/wiki/Esperantaj_vortaroj_en_la_reto
Tajpi esperanton (Unikodo) Esperantoletters (Unicode)
UniRed - unikoda tekstoredaktilo por Vindozo UniRed - tekstverwerkingsprogramma met o.a. esperantotekens (Windows) http://www.esperanto.mv.ru/UniRed/ENG/index.html
EK - esperanta klavaro por Vindozo Ek - Esperanto-toetsenbord voor Windows-programma's http://www.esperanto.mv.ru/Ek/
Lexilogos: klavaroj por multaj lingvoj kaj fonetiko Lexilogos: letterreeksen per taal en fonetisch schrift http://www.lexilogos.com/clavier/esperanto.htm
Typeit: klavaroj por pluraj lingvoj kaj simboloj Typeit: letterreeksen per taal en andere symbolen http://esperanto.typeit.org/
Unikoda Konvertilo (de jam entajpitaj tekstoj) Konvertilo: omzetten van reeds ingetypte teksten http://esperanto.be/konvertilo.php
Kontroli esperantan tekston Opsporen van taalfouten
Lingvohelpilo: kontrollegado kaj konsiloj por komencantoj Lingvohelpilo: controle van spelling en zinsbouw http://visl.sdu.dk/lingvohelpilo/
Lingvoilo: kontroli stilon kaj gramatikon en Esperanto kaj aliaj linvoj Lingvoilo (Languagetool): werkt voor meerdere talen (ook Nederlands) https://languagetool.org/eo/
Esperantilo: elŝutebla programo Esperantilo: te installeren programma http://esperantilo.org/

Organizoj - Organisaties

Internaciaj organizoj Internationale organisaties
Universala Esperanto Asocio UEA - Wereld-EsperantoVereniging https://uea.org
Tutmonda Esperanto Junulara Asocio TEJO - Wereld-JongerenVereniging http://www.tejo.org/
Eŭropa Esperanto-Unio EEU - Brussels communicatiecentrum http://europo.eu/
Esperanto por UN Esperanto voor de Verenigde Naties https://sites.google.com/site/esperantoporun/
Landaj organizoj Landelijke organisaties
Landaj Esperanto-organizaĵoj tutmonde Overzicht van landelijke organisaties https://uea.org/landoj/tutmonde
FEL - Flandra Esperanto-Ligo VEB - Vlaamse EsperantoBond http://www.esperanto.be
Asocio Por Esperanto - Valonio Association Pour l'Espéranto - Wallonië http://www.esperanto-wallonie.be/eo
Nederlanda Esperanto-Asocio (nl) Esperanto Nederland http://esperanto-nederland.nl/
Esperanto en Germanio Esperanto in Deutschland https://www.esperanto.de/eo
Hispana Esperanto-Federacio Spanje http://www.esperanto.es/hef/index.php/komenco
Kataluna Esperanto-Asocio Catalonië: over Esperanto en Catalaans http://www.esperanto.cat/
Lokaj grupoj Lokale groepen
Esperantoland: esperanto-grupoj tutmonde (kun mapo) Esperantoland: lokale esperantogroepen op de wereldkaart http://esperantoland.org/grupoj/
Esperantaj grupoj en Belgio Lokale groepen in België http://www.esperanto.be/lokgrup.php
La Verda Stelo, Antverpeno La Verda Stelo, Antwerpen http://esperanto-antwerpen.weebly.com/
Esperantista Brusela Grupo Brusselse Esperantogroep http://www.esperantobruselo.org/
Fakaj organizoj Gespecialiseerde organisaties
Fakaj asocioj ligitaj al UEA Overzicht van gespecialiseerde organisaties https://uea.org/fakoj
E@I - Esperanto en Interreto Esperanto op Internet http://www.ikso.net/
Centro por Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-Problemo CED: Centrum voor onderzoek en documentatie over taalproblematiek https://www.esperantic.org/eo/hejmo/
Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj ILEI: Internationale organisatie van Esperanto-leraars http://www.ilei.info/
Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo IKEF: Internationale vakgroep handel en economie http://www.ikef-esperanto.net/
Universala Medicina Esperanto-Asocio UMEA: geneeskundigen http://umea.fontoj.net/
IFEF - Internacia Fervojista Esperanto-Federacio Spoorwegpersoneel http://ifef.free.fr/spip/
Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistaj TAKE: Bouwsector http://take.esperanto.free.fr/
Internacia Jurista Esperanto-Asocio IJEA: Rechten https://www.esperantojuro.org/
Internacia Scienca Asocio Esperanta ISAE: wetenschap https://www.scienca-asocio.com/
Esperanto-Universala-Rok-Organizo, Kolektiva Komunik-Asocio Eurokka: rockmuziek http://artista.ikso.net/eurokka/
Biciklista Esperantista Movado Internacia BEMI: fietsers http://bemi.free.fr/eo.html
Monda Esperanta Ligo por Sporto MELS: Sport en gevechtskunsten http://esperanto.org/mels/
AikidEo: Aikido kaj Esperanto Aikido http://esperanto-aiki.de/o/eo/
Tutmonda "Esperanto" Futbala Asocio TEFA: Voetballiefhebbers https://www.facebook.com/SelektitaroDeEsperanto
La skolta mondo Scouts https://www.facebook.com/LaSkoltaMondo/
Internacia Naturista Organizo Esperantista INOE: Naturisme https://www.esperanto-naturismo.org/
Esperanto-Ligo Filatelista - Amika Rondo de Esperantaĵ-Kolektantoj ELF-AREK: Verzamelaars (postzegels e.a.) https://kolektado.esperanto.cc/
Ligo internacia de blindaj esperantistoj LIBE: Blinden http://www.libe.slikom.info/
Asocio de Esperantistoj-Handikapuloj Gehandicapten http://esperanto-aeh.eu/eo/csvitejteeobonvenon/
Ideologiaj organizoj Ideologische organisaties
Sennacieca Asocio Tutmonda SAT - Internationale arbeidersorganisatie http://www.satesperanto.org/
Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista IKUE: Katholieke esperantovereniging http://www.ikue.org/
Monda Asembleo Socia (MAS) Internetvereniging met sociale doelstellingen http://www.mas-eo.org/
Asocio de Verduloj Esperantistaj AVE: Groene esperantisten http://verduloj.org/welcome.htm
Monda Solidareco kontraŭ la Malsato MSM: Wereldsolidariteit http://recim.org/globe/solidareco.htm
Kvakera Esperanto-Societo KES: quakers http://www.noos.ch/kes/
Kristana esperantista ligo internacia KELI: Christenen (voornamelijk protestanten) http://keli.chez.com/
Teozofio Esperante Theosofie http://www.teozofioesperante.org/
Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo ATEO: Atheïsten http://ateisto.org/
Bahaa Esperanto-Ligo BEL: Bahá'í http://www.bahaaeligo.bahai.de/U-tekstoj/home-U.html
La Kosmologio de Martinus Martinus-Kosmologie http://www.martinus.dk/eo/
Civitanoj de la Mondo Wereldburgers http://recim.org/
Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio TEVA: Vegetariërs http://vegetarismo.info/
Internacia Naturkuraca Asocio INA: Natuurgeneeskunde http://ina-asocio.org/

Revuoj kaj literaturo - Tijdschriften en literatuur

Surpaperaj revuoj Papieren tijdschriften
Monato Monato http://www.esperanto.be/fel/mon/index.php
Juna Amiko Juna Amiko http://www.ilei.info/ipr/juna_amiko1.htm
Horizon.taal Horizon.taal (in pdf) http://www.esperanto.be/fel/nl/hor.php
Beletra Almanako BA: literair jaarboek http://www.beletraalmanako.com/
Unesko-Kuriero Unesco-koerier https://uea.org/revuoj/unesko_kuriero
Retaj revuoj kaj novaĵagentejoj Internettijdschriften en nieuwsagentschappen
Vikinovaĵoj Wikinieuws https://eo.wikinews.org/wiki/Ĉefpaĝo
Reta revuo Esperanto Aanvulling op het ledenblad van UEA https://revuoesperanto.org/
Libera Folio Nieuws en commentaar uit esperantowereld https://www.liberafolio.org/
La Ondo de Esperanto La Ondo de Esperanto http://sezonoj.ru/
Le Monde Diplomatique (eo) Le Monde Diplomatique (eo) http://eo.mondediplo.com/
Facilaj artikoloj en esperanto, pri esperanto Eenvoudige teksten over Esperanto https://uea.facila.org/
Eŭropa Bulteno Orgaan van de EEU http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno
Ĉina Interreta Informa Centro Chinees Internet-informatiecentrum http://esperanto.china.org.cn/
Tutmondaj voĉoj Global Voices: burgermedia https://eo.globalvoices.org/
LabourStart: Tutmonda sindikata novaĵservo Dagelijks syndikaal nieuws uit de hele wereld http://www.labourstart.org/news/index.php?langcode=eo
Vrede.be: pacista organizo Vrede - Ontwapenen om te ontwikkelen https://www.vrede.be/eo
Literaturo Literatuur
Originala literaturo Esperanta: pri aŭtoroj kaj verkoj In het Esperanto geschreven boeken en hun auteurs http://www.esperanto.net/literaturo/
Projekt-Gutenberga tekstaro Esperantoteksten van het project Gutenberg http://www.gutenberg.org/browse/languages/eo
Verkoj – Hejmo por verkistoj kaj legantoj Gratis te lezen teksten in het Esperanto http://verkoj.com/
Vikifontaro Wikisource https://eo.wikisource.org/
Sankta Biblio De bijbel http://www.steloj.de/esperanto/biblio/
Komunista manifesto Communistisch manifest http://marxists.org/esperanto/marx-engels/1848/manifesto/mkp.pdf
Cisko kaj Vinjo Suske en Wiske http://eo.wikipedia.org/wiki/Cisko_kaj_Vinjo
Katalogo de Flandra Esperanto-Ligo Catalogus van de boekendienst van FEL http://www.esperanto.be/fel/but/katalogo.php
Retbutiko de la Flandra Esperanto-Ligo Webwinkel van de Vlaamse EsperantoBond FEL https://retbutiko.be/
Bitlibroj en Esperanto, de la eldonejo Mondial Elektronische boeken van uitgeverij Mondial http://bitlibroj.com/
Eldonejo Libera Uitgeverij Libera https://e-libera.weebly.com/
Librejo de Mondial Uitgeverij Mondial http://librejo.com/
Humuro Humor
Ŝercoj de Philip Brewer Mopjes van Philip Brewer http://esperanto.philipbrewer.net/category/sercoj/
Kruko kaj Baniko el Bervalo (maldecaj ŝercoj de Louis Beaucaire) Kruko kaj Baniko: aangebrande mopjes http://www.esperanto.mv.ru/Kruko/
Ridejo (Edukado@Interreto) Lachplaats http://ridejo.ikso.net/
Livera folio: liveras la plej freŝajn novaĵojn Parodie op Libera folio http://liverafolio.wordpress.com/
Ne fikcia literaturo Non-fictie
Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko STEB: Wetenschappelijke en technische teksten http://www.eventoj.hu/steb/
Internacia Fiziko Over natuurkunde http://luisguillermo.com/fiziko/default.htm
La mondo de esperanto (ru, eo, en) De wereld van Esperanto (ru, eo, en) http://miresperanto.com/
Universitato de Esperanto Universitaire cursussen (video) http://universitato.info/
Vikiversitato Wikiversiteit http://beta.wikiversity.org/wiki/Ĉefpaĝo
Bonan Apetiton, retejo por vegetaraj kaj veganaj receptoj Vegetarische recepten http://apetito.ikso.net/
Bibliotekoj Bibliotheken
Kolekto por Planlingvoj kaj Esperantomuzeo (Vieno) Esperantowerken in de Oostenrijkse Nationale Bibliotheek https://www.onb.ac.at/sammlungen/plansprachen.htm
Bitoteko de la Hispana Esperanto-Federacio Elektronische bibliotheek (Spanje) https://bitoteko.esperanto.es/xmlui/?locale-attribute=eo
Internacia Esperanto-Arkivo IEA: bibliotheek en archief http://iespa.eu/

Radio, muziko kaj filmo - Radio, muziek en film

Radio, informoj de radiostacioj, televido Radio, nieuwsberichten van radiozenders, televisie
Gvido de Radio en Esperanto Esperanto op de radio http://teg.sakura.ne.jp/radio/esperanto.htm
Radio en Esperanto: ligoj al 16 emisiantoj Esperanto op de radio: meest recente programma's van 16 zenders https://esperanto-radio.com/
Muzaiko Muzaiko http://muzaiko.info/
Ĉinia Radio Internacia Chinese radio http://esperanto.cri.cn/
3ZZZ radio: primovadaj elsendoj el Melburno 3ZZZ, Melbourne, Australië http://melburno.org.au/3ZZZradio/
Pola Retradio en Esperanto Voortzetting van meer dan 50 jaar Poolse Radio https://pola-retradio.org/
Radio Vatikana Radio Vatikaan https://www.radio-vatikana-esperanto.org/
Esperanta Retradio Teksten lezen en tegelijk beluisteren http://esperantaretradio.blogspot.com/
esPodkasto – ¡ĝoju aŭ freneziĝu! Podcast in het esperanto https://esperan.to/podkasto/epizodaro.html
Kern.punkto: podkasto pri teĥniko, kulturo kaj societo (sono ne regulebla!) Podcast over techniek, cultuur en maatschappij (gebruik de volumeknop van uw luidspreker) https://kern.punkto.info/
Novaĵoj de Japanio el "La Revuo Orienta" Nieuwsberichten uit Japan, voorgelezen + tekst http://okita.wakatono.jp/novajxo.htm
Esperanto TV (9 kanaloj) Internettelevisie uit verschillende bronnen https://esperanto-tv.com/
Novaĵoj - News Nieuwsberichten van andere media, meest in Esperanto http://novajhoj.weebly.com/
UEA viva Youtube-kanaal van UEA https://www.youtube.com/user/ueaviva
Muziko kaj filmo Muziek en film
Vinilkosmo: diskeldonejo Vinilkosmo: muziekuitgeverij https://www.vinilkosmo-mp3.com/eo/
Vinilkosmo: muzikvideoj Vinilkosmo: fimpjes https://www.youtube.com/user/vinilkosmo/videos
Persone: muzikgrupo Persone: muziekgroep http://bertilow.com/persone/
Jacques Yvart kantas Georges Brassens Liedjes van Georges Brassens http://www.esperanto-panorama.net/muziko/tekstoj/brassens.html
Natalija Kasymova, Taĝika kantistino Natalija Kasymova, Tadjikistan http://www.esperanto-panorama.net/muziko/kasymova.htm
Kore: muzikgrupo Muziekgroep Kore http://elkore.free.fr/esp/
Krio de morto: muzikgrupo Poolse muziekgroep http://www.zb.eco.pl/muzyka/krio/esperant.htm
Esperanto-muziko: rusa folkloro, grupo Inspiro Russische volksmuziek en muziekgroep Inspiro http://www.esperanto.mv.ru/Muziko/
Libera Esperanto-Kantaro Over esperantomuziek - met liedjesteksten http://kantaro.ikso.net/
La kompanoj Franse volksmuziek, om mee te zingen http://lakompanoj.free.fr/
La eŭropa himno Het Europees volkslied http://www.europo.eu/euhropa-himno
Tekstoj kaj tradukoj Roel Haveman, vertaler van liedjesteksten http://www.tekstoj.nl/esperanto/
Luis Jorge Santos Morales: voĉlegita literaturo Luis Jorge Santos Morales: literaire teksten voorgelezen https://soundcloud.com/luis-jorge-santos-morales
Tubaro: kolektujo por filmoj en aŭ pri Esperanto. Tubaro: verzamelplaats voor filmpjes in of over Esperanto https://tubaro.aperu.net/
Historiejo: trezoroj de la E-kulturo kaj historio Muziek, toneel, documentaires, toespraken http://www.youtube.com/user/Historiejo
Esperanto en filmoj Esperanto in films https://eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto-filmo

Kunvenoj kaj personaj kontaktoj - Bijeenkomsten en persoonlijke contacten

Kunvenoj Bijeenkomsten
Eventa servo Esperanto-activiteitenkalender https://eventaservo.org/
Universala Kongreso & Internacia Junulara Kongreso Congres van UEA & Internationaal Jongerencongres http://www.uea.org/kongresoj
Mondafest' 2020: virtuala monda festivalo (2020-03-20 - 2020-09-20) Wereldfestival van Esperanto 2020 https://mondafest.net/
Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko KAEST 2020: terminolgische conferentie https://kaest2020.ikso.net/
ARtaj KONfrontoj en ESperanto ARKONES: cultuurfestival (Poznan, Polen) http://www.arkones.org/eo
Somera Esperanto-Studado SES: les in vakantiesfeer http://ses.ikso.net/
Beneluksa kongreso (kaj, sube, aliaj okazaĵoj en Belgio, Nederlando kaj Luksemburgo) Benelux-congres (en onderaan een ruimere agenda van Esperanto-activiteiten in de Benelux) http://www.benelukso.eu/
Kastelo Greziljono - Kulturdomo de Esperanto Kasteel van Grésillon - Esperantostages https://gresillon.org/?lang=eo
Vojaĝoj kaj plumamikoj Reizen en persoonlijke contacten
Pasporta Servo Pasporta Servo: reizen m.b.v. Esperanto http://pasportaservo.org/
Interkultura Centro Herzberg Intercultureel Centrum van Herzberg am Harz http://esperanto-urbo.de/page.php?pid=77507155
Ludoj Spelletjes
Pendumito Galgje http://krucenigmoj.tripod.com/pendumito.htm
Semajna krucenigmo Wekelijks kruiswoordraadsel http://verkoj.com/html/la-semajna-krucenigmo/
Retaj taglibroj (blogoj) Internetdagboeken (blogs)
E@I-blogo Blog over computertechniek http://blogo.ikso.net/
Scivolemo: Scienca blogo Blog over wetenschap https://scivolemo.wordpress.com/
Scivolemo ĉe youtube: filmetoj pri sciencaj temoj Filmpjes over wetenschappelijke onderwerpen https://www.youtube.com/c/Scivolemo
Esperanto-forum: Forumo de FEL Esperanto-forum van de VEB http://esperanto-forum.org/
Forumo de UEA Esperanto-forum van de UEA http://forumo.esperanto.net/
https://forumo.uea.org/
Persona retejo de Bertilo Wennergren Webstek van Bertilo Wennergren https://bertilow.com/

Poresperanta agado - Acties voor esperanto

Kial lerni esperanton en Eŭropo? (de, en, eo, fr, ia, nl, ru, tr, vo) Waarom Esperanto leren in Europa? (Martin Decaluwe) http://martinod.be/esperanto-nl.html
Dek du argumentoj (bg, cz, de, en, eo, fr, hu, it, nl, pl, pt, ro, ru, ua) Twaalf argumenten (Lajos Molnár e.a.) http://www.egalite.hu/inf/enhavo.htm
http://www.egalite.hu/
Tekstoj de Claude Piron Teksten van Claude Piron http://claudepiron.free.fr/articles.htm
Gesellschaft für Interlinguistik e.V. (de, en) GIL - Wetenschappelijke vereniging voor interlingvistiek http://www.interlinguistik-gil.de/wb/
Interligvistikaj studoj en la universitato Adam Mickiewicz Studie interlinguistiek aan de universiteit in Poznan, Polen http://interl.home.amu.edu.pl/interlingvistiko/
Donaco de trans la Maniko (promocia filmo de EDE) (fr) Geschenk van over het Kanaal (campagnefilmpje van EDE) (fr) http://www.youtube.com/watch?v=vwFpC-D4Xtk
Paul Gubbins pri esperanto en BBC Radio 4 (2010-08-07) (en) Paul Gubbins op Saturday Live (BBC Radio 4) http://www.youtube.com/watch?v=Jh8OvFRsrAY
Emilio Cid pri esperanto en brazila TV Santa Cecília (pt, eo) Emilio Cid in "Viver Melhor" op Santa Cecília TV (pt, eo) http://www.youtube.com/watch?v=AbfP6Gxb3FE
Retejo por aktivuloj (UEA) Hoe meewerken aan de verspreiding van Esperanto http://aktivulo.net/
Wikitrans: esperanta traduko de la anglalingva Vikipedio Vertaling van de Engelstalige Wikipedia naar Esperanto https://epo.wikitrans.net/

Aliaj - Andere

Zamenhof & Zamenhofologio: Retgvidilo Teksten van en over Zamenhof http://autodidactproject.org/bib/zamenhofologio.html
Zamenhof: multlingva retejo subtenita de Unesko en 2017 Zamenhof, initiatiefnemer van Esperanto (2017) http://zamenhof.info/
Esperantaj bildkartoj Prentkaarten met Esperanto http://www.eventoj.hu/posxtkartoj/
BitArkivo: arkivo de Esperanta kulturo Archief van de Esperanto-cultuur http://bitarkivo.org/
Rakontoj pri la dua mondmilito Verhalen over de tweede wereldoorlog https://mondmilito.hypotheses.org/
Vikiflandrio: Esperanto-movado en Flandrio kaj ĉirkaŭaj regionoj Vikiflandrio: Esperanto-beweging in Vlaanderen en omstreken https://vikiflandrio.alcl.be/_bezoek/_home/welkom.php
Dante poliglotta: pri Dante Alighieri Dante poliglotta: over Dante Alighieri https://www.dantepoliglotta.it/?lang=eo
Misinformado: lernu pri falsaj novaĵoj kadre de scienca esploro (20 minutoj) Vals nieuws: leer iets bij en draag bij aan wetenschappelijk onderzoek (20 minuten) http://badnewsesperanto.com/#intro

Rilate al lingvoj - In verband met talen


Nederlanda kaj Belgaj lingvoj - Nederlands en Belgische talen

Nederlanda normlingvo Algemeen Nederlands
Pri la nederlanda (nl) Genootschap Onze Taal (nl) https://www.onzetaal.nl/
Taalunie (nl) De Nederlandse Taalunie https://taalunie.org/
Konsiloj pri komuna nederlanda lingvo (nl) Taaladvies (Nederlandse Taalunie) http://taaladvies.net/
Nederlanda ortografio (oficiala vortlisto) Woordenlijst Nederlandse taal (Groene boekje) http://woordenlijst.org/
Nederlandaj proverboj kaj esprimoj Nederlandse spreekwoorden en gezegden http://www.spreekwoord.nl/
Etimologio de nederlandlingvaj vortoj Etymologiebank http://www.etymologiebank.nl/
ANW: Nuntempa nederlanda vortaro (nl) Algemeen Nederlands woordenboek http://anw.inl.nl/search
WNT: Ampleksa nederlanda vortaro (nl) Woordenboek der Nederlandsche Taal http://wnt.inl.nl/
Encyclo: serĉi (nederlandlingvajn) difinojn Zoekmachine voor begrippen en definities http://www.encyclo.nl/
Vortaro de nederlandaj sinonimoj kaj alilingvaj tradukoj Synoniemen.nl: woordverbanden en vertalingen http://synoniemen.net/
Diversaj serĉmanieroj tra nederlandlingvaj vortoj Woorden.org: woorden beginnend met, eindigend met, citaten... http://www.woorden.org/
Fremdaj vortoj en la nederlanda (nl) Woordenweb: vreemde woorden (nl) http://www.xs4all.nl/~adcs/woordenweb/index.htm
Diversaj nederlandaj kaj frisaj vortaroj Meldpunt taal: bronnen over Nederlands en Fries http://www.meldpunttaal.nl/opzoeken.html
E-ANS: Nederlanda gramatiko (nl) Algemene Nederlandse Spraakkunst http://ans.ruhosting.nl/e-ans/
Genus: La genro de nederlandaj substantivoj Het geslacht van Nederlandse zelfstandige naamwoorden http://www.inventio.nl/genus/
MWB: kvinlingva vortaro kun konjugacioj, dialektoj... Mijn woordenboek: vertaling en vervoeging (de, en, es, fr, nl) http://mijnwoordenboek.nl/
SOS kun metitaj vortoj Signalering Onjuist Spatiegebruik http://www.spatiegebruik.nl/
Nederlanda lingvofako de la F.U. Berlin (nl, de, en) neon - Nederlands Online (zie o.a. taalvariatie) http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/
Elektronika periodaĵo pri nederlanda lingvistiko kaj literaturo Neerlandistiek - Nederlandse taalkunde, letterkunde en taalbeheersing https://www.neerlandistiek.nl/
Variaĵoj de la nederlanda Nederlands: varianten
La (brabanta) dialekto de Loveno (nl) Academie voor het Leuvens Dialect https://www.facebook.com/Leuvensdialect/
La (brabanta) dialekto de Loveno (nl) Leivenieër.be https://www.facebook.com/search/top?q=Leivenieër.be
La (brabanta) dialekto de Bruselo (nl) Brusseleir.eu https://www.brusseleir.eu/
Okcident-flandra dialekto (nl) West-vlaamse woorden en uitdrukkingen https://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/west-vlaams
Limburga dialekto en Belgio kaj Nederlando Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde http://www.vldn.be/
Limburga akademio Limburgse academie https://www.limburgs.net/
Flandra vortaro: difino de "belgiaj" nederlandaj vortoj Vlaams woordenboek http://www.vlaamswoordenboek.be/
La nederlanda de Belgio (nl) Belgisch Nederlands http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgisch-Nederlands
Vortaro de nederlandaj dialektoj (Belgio) Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (Variaties) http://www.woordenbank.be/
Vortaro de nederlandaj dialektoj (Nederlando) Nederlandse dialectenbank (Meertens-Instituut) https://www.meertens.knaw.nl/ndb/
Informoj pri la "reala" nederlanda (nl) De Wereld Van De Nederlandse Taal http://taalhelden.org/
Aliaj lingvoj de Belgio Andere Belgische talen
CNRTL: Vortaroj kaj tekstaro de la franca Centre National de Resources Textuelles et Lexicales: uitgebreide informatie over Franse woordenschat http://www.cnrtl.fr/portail/
Le conjugueur: francaj (kaj hispanaj) verboj Franse werkwoorden: herkennen en vervoegen http://leconjugueur.lefigaro.fr/
Expressio: francaj lokucioj Franse uitdrukkingen uitgelegd http://www.expressio.fr/
La flandra gestolingvo De Vlaamse gebarentaal https://www.vgtc.be/
Flandra gestolingvo: vortaro Vlaams gebarenwoordenboek http://gebaren.ugent.be/

Aliaj naturaj lingvoj - Andere natuurlijke talen

Vortaro de la luksemburga (lu, de, en, fr, pt) Luxemburgs woordenboek (lu, de, en, fr, pt) http://www.lod.lu/
Oficiala vortaro de la turka (tr) Woordenboek hedendaags Turks (tr) https://sozluk.gov.tr/
Tradukilo frisa - nederlanda Vertaler tussen Fries en Nederlands http://taalweb.frl/oersetter
Udarenie: Gramatika vortaro de la rusa Russisch woordenboek met vervoeging en verbuiging http://udarenieru.ru/
Transskribi rusajn kaj ukrainajn nomojn en la nederlandan, anglan kaj germanan Transcriptor: Russische en Oekraïense personen en plaatsen https://www.transcriptor.nl/

Helplingvoj - Hulptalen

Volapuko (informoj en pluraj lingvoj) Volapük (informatie in meerdere talen) http://volapuk.temerov.org/Volapükanef/Linglänapük/
Vortaro angla-volapuka-angla Woordenboek Engels-Volapük-Engels http://vo.wikibooks.org/wiki/Vödabuk_Linglänapük-Volapük
http://vo.wikibooks.org/wiki/Vödabuk_Volapük-Linglänapük
Interlingvao (UMI) Interlingua (UMI) http://www.interlingua.com/
Informfontoj pri interlingvao (diversaj lingvoj, i.a. Esperanto) Hulpbronnen over Interlingua (o.a. in het Nederlands) http://rudhar.com/lingtics/intrlnga/resurses.htm
Vortaro nederlanda-interlingvao-nederlanda Woordenboek Nederlands-Interlingua-Nederlands http://interlingua.wikia.com/wiki/Nederlandese-Interlingua
http://interlingua.wikia.com/wiki/Interlingua-Nederlandese
Ido Ido http://idolinguo.org.uk/#idoavan
Ido (nl) Ido-Info Nederland http://www.angelfire.com/id/Avance/

Lingvoj ĝenerale - Meerdere talen

Informoj kaj lerniloj Algemeenheden en leerhulp
Landoj kaj lingvoj en la mondo (eo) Landen en talen in de wereld (eo) http://bertilow.com/lanlin/
Logos: konjugacio en 36 lingvoj Universele vervoeger (36 talen) http://www.logosconjugator.org/
Verbix: konjugacio en 68 lingvoj Vervoeging in 68 talen http://www.verbix.com/languages/
Cooljugator: konjugacioj en 45 lingvoj Vervoeging in 45 talen https://cooljugator.com/
Tatoeba: kolekto de tradukitaj frazoj Verzameling van zinnen en hun vertaling http://tatoeba.org/epo/home
http://tatoeba.org/
Lexilogos: vortaroj, priskriboj de lingvoj, lingvomapoj (fr) Lexilogos: allerlei informatie over talen (fr) http://www.lexilogos.com/
Lingvo.info Alles over talen http://lingvo.info/
Vorto de la tago (diversaj lingvoj, i.a. Esperanto) Woord van de dag (verschillende talen, o.a. Esperanto) http://www.transparent.com/word-of-the-day/
Aŭskultu tekstojn - diversaj lingvoj - laŭ nivelo Audio-lingua: luisterstukjes (ar, de, en, es, fr, it, oc, pt, ru, zh) https://www.audio-lingua.eu/
Forvo: prononci vortojn en diversaj lingvoj Woorden uitspreken in verschillende talen https://nl.forvo.com/
HowToPronounce: prononci vortojn en diversaj lingvoj Woorden uitspreken in verschillende talen https://nl.howtopronounce.com/
Babadum: ekzercoj pri vortkono (21 lingvoj, 5 "ludoj") Babadum: oefeniningen over woordkennis (21 talen, o.a. Esperanto) https://babadum.com/
Clozemaster: plibonigu vian lingvokonon Clozemaster: vervolledig een gegeven zin https://www.clozemaster.com/
Langorompiloj en multaj lingvoj Tongbrekers (struikelrijmpjes) in vele talen http://www.tongue-twister.net/
Tradukiloj kaj vortaroj Vertaling woorden en teksten
Traduko per Google (i.a. Esperanto) Vertaling met Google http://translate.google.be/#
Traduko per Bing Vertaling met Bing http://www.bing.com/translator/
Traduko per Yandex (elektu kiel celan lingvon Эсперанто) Vertaling met Yandex (zet doeltaal op Голландский) http://translate.yandex.ru/
Traduko per Baidu Vertaling met Baidu (zet doeltaal op Hélán yǔ 荷兰語) https://fanyi.baidu.com/
Traduko per Deepl Vertaling met Deepl https://www.deepl.com/translator
Rekta traduko per Apertium (i.a. Esperanto - angla) Rechtstreekse vertaling met Apertium https://www.apertium.org/
Majstro.com: reta traduko inter 40-o da lingvoj Majstro.com: online vertaling tussen een 40-tal talen http://majstro.com/
Pons.eu: 14-lingva vortaro, i.a. latina (de) Pons.eu: woordenboek tussen 14 talen (de) http://de.pons.eu/
Interglot: vortaro de bazaj kaj konjugaciitaj vortoj en 6 lingvoj (en) Meerdere vertalingen per woord, 6 talen: de, en, es, fr, nl, sv (en) http://www.interglot.com/
Langtolang: 18-lingva vortaro (en) Woordenboek tussen 18 talen (en) http://www.langtolang.com/
Glosbe: plurlingva vortaro (pli ol 60 lingvoj, sed ofte malmultaj vortoj) Glosbe - het meertalige online woordenboek http://nl.glosbe.com/
Linguee: traduka helpilo (466 lingvoparoj) Linguee - vertaalhulpmiddel (21 talen vanuit het Nederlands) http://www.linguee.nl/
Eurodicautom: oficiala terminaro de la Eŭropa Unio (en) Eurodicautom: Terminologische databank van de Europese Unie (en) https://iate.europa.eu/home
Woxicon: traduko de vortoj kaj esprimoj (de, en, es, fr, it, nl, pt, sv) Vertaling van woorden en uitdrukkingen, synoniemen, werkwoordvormen, rijmwoorden http://www.woxikon.com/
Mallongigoj Afkortingen
Nederlandaj mallongigoj Nederlandse afkortingen http://afkortingen.nl/
Anglaj kaj aliaj mallongigoj Engelse en andere afkortingen http://www.acronymfinder.com/

Lingvopolitiko - Taalpolitiek

DLF: Defendo de la franca lingvo (fr) Défense de la langue française (fr) http://www.langue-francaise.org/
A.FR.AV: Asocio.Franclingvismo.Estonto (fr) Association Francophonie Avenir (fr) http://francophonie-avenir.com/
Germana lingvomondo (de) Deutsche Sprachwelt (de) http://www.deutsche-sprachwelt.de/
La afrikansa (af) Taaloord: Afrikaans (af) http://www.taaloord.co.za/index.htm
Lingvopolitiko tra la mondo (fr) Taalwetten e.d. over de hele wereld (fr) https://www.axl.cefan.ulaval.ca//
Lingvopolitiko de la Eŭropa Unio (oficiala) Portaalsite Europa - Talen http://europa.eu/languages/
Lingvopolitiko de la Eŭropa Unio (wikipedio - fr) Taalpolitiek van de Europese Unie (wikipedia - fr) https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_linguistique_de_l'Union_européenne
Claude Truchot: Supera instruado en angla laborlingvo - Problemo por la kvalito (fr) Claude Truchot: Hoger onderwijs met Engels als voertaal - Wat met de kwaliteit? (fr) http://www.diploweb.com/L-enseignement-superieur-en.html
Agado por lingvaj rajtoj en la mondo (UEA) Actie voor taalrechten op wereldvlak (UEA) http://linguistic-rights.org/

Rilate al Loveno - In verband met Leuven


Ĝeneralaj informoj - Algemeen

Oficiala retejo de la urbo Officiële webstek van de stad https://www.leuven.be
Kulturo en Leuven Cultuur in Leuven https://leuven.be/cultuur
Ludono de kunvenejoj Verhuur lokalen https://www.leuven.be/verhuurlokalen
Urba biblioteko Stadsbibliotheek https://leuven.bibliotheek.be/
ROB: loka televido Regionale omroep Oost-Brabant https://www.robtv.be/
Mallongaj anoncoj kaj novaĵoj Leven in Leuven (Leuven Blogt) http://leveninleuven.be/
Katolika Universitato de Loveno Katholieke Universiteit Leuven https://www.kuleuven.be/kuleuven/
CLT: lingvokursoj Centrum voor Levende Talen https://www.clt.be/
CVO VOLT: daŭrigaj studoj Centrum voor Volwassenenonderwijs Leuven en Tienen https://www.cvovolt.be/
Vormingplus - Avansa: edukaj aktivaĵoj Avansa Oost-Brabant https://avansa-oostbrabant.be/
Seniorama: edukaj, sportaj, kaj distraj aktivaĵoj, kaj servoj por maljunuloj Seniorama: vorming, sport, ontspanning en diensten voor senioren (vanaf 55 jaar) https://seniorama.be/
Gvidado tra Loveno (de, en, es, fr, nl) Koninklijke Leuvense Gidsenbond https://www.leuven-plus.be/
Kinejo ZED Cinema ZED http://cinemazed.be/
Kultura centro 30CC Cultureel Centrum 30CC https://www.30cc.be/nl
Loveno 2030 (energioŝparado) Leuven 2030 (was: Leuven klimaatneutraal) https://www.leuven2030.be/
Specialaj defalaĵoj Recyclagepark https://www.ecowerf.be/recyclagepark-leuven
Konatiĝi kun Loveno (1999) Leuven voor de leek (1999) http://users.telenet.be/LeuvenSite/
Aliaj ligoj al Leuven Andere verwijzingen over Leuven http://leveninleuven.be/leuvense-links/
Aliaj ligoj al Loveno (2) Andere verwijzingen over Leuven (2) https://leuven.2link.be/

Eventoj - Evenementen

Paskofestoj (ĉiujare) Paasfeesten Leuven (jaarlijks) http://paasfeestenleuven.be/
Festivalo de dokumentaj filmoj (fino de marto) Docville: documentaire films (einde maart) https://docville.be/
Amatoraj artoj (26a - 28a de aprilo 2019) Amateurama (26 - 28 april 2019) http://amateurama.be/
Tago de la heredaĵo (28a de aprilo 2019) Erfgoeddag (28 april 2019) https://erfgoedlabo.be/items/show/18
Parado de gigantoj (23-a de majo 2022, ĉiu tria jaro) ReuzeLeuven (21 mei 2022, om de drie jaar) https://reuzeleuven.be/
Muziko, danco kaj aliaj prezentadoj ĉirkaŭ la muzeo (komence de aŭgusto) M-idzomer (begin augustus) http://www.m-idzomer.be/
Festivalo de la mallonga filmo (fine de novembro) Kortfilmfestival Leuven (eind november) http://kortfilmfestival.be/
Uit in Leuven: eliri en Leuven Uit in Leuven http://www.uitinleuven.be/
Kulturaj festivaloj de la urbo kaj universitato Ku(n)st Leuven https://www.kunstleuven.be/

Retpaĝoj ligitaj al la klubo - Webpagina's gebonden aan de club


Membroj - Leden

Marc Vanden Bempt Marc Vanden Bempt http://users.telenet.be/utopia-mm/
Martin Decaluwe Martin Decaluwe http://martinod.be/
Yves Nevelsteen Yves Nevelsteen http://www.nevelsteen.info/

Aliaj - Andere

Esperanto 3000 ĉe Facebook Esperanto 3000 op Facebook https://www.facebook.com/Esperanto3000
Hungaromania Dag van de Hongaarse taal http://hungaromania.eu/
Spinternet (prizorganto de nia retejo) Webruimte voor socio-culturele verenigingen http://spinternet.be/home/
Scwitch: informoj por asocioj Informatie voor verenigingen http://scwitch.be/
Zoom: alternativa kunvenloko en kronvirusa tempo Alternatieve vergaderruimte in tijden van corona https://zoom.us/
Jitsi: alternativa kunvenloko en kronvirusa tempo Alternatieve vergaderruimte in tijden van corona https://jitsi.org/