Enhavo - Inhoud

 1. SIA, 19/02/2000 ! Ĉiuj bezonataj informoj, kaj eĉ pli !!!

  SIA, 19/02/2000 ! Alle benodigde informatie, en zelfs meer !!!

 2. Vespero 3000 pri Charleroi - 9an de februaro 2000 !!!

  Vespero 3000 over Charleroi - 9 februari 2000 !!!

 3. Al Esperanto-renkontiĝoj. Granda paŝo? De Venecio al Tel Avivo !

  Naar Esperanto-ontmoetingen. Een grote stap? Van Venetië tot Tel Aviv !


1. SIA, 19/02/2000 ! ĈIUJ BEZONATAJ INFORMOJ, KAJ EĈ PLI !!!

Kio? Semajno de la Internacia Amikeco, Inaŭgura festo por Belgio

Programo

9h00 Bonvenigo ĉe alveno
Unua ebleco komenci la serĉpromenon
10h00 Samtempaj kunsidoj de FEL kaj FLEJA (+ APE?)
Nova kursa filmo el Usono
12h15 Tagmanĝo (abunda panmanĝo kontraŭ nur du euroj)
13h00 Oficiala akcepto
13h45 Eblecoj de tradukado de nederlandlingva literaturo al Esperanto
(Guido Van Damme)
Paroliga kurso por progresantoj (Yves Nevelsteen)
Videofilmo pri la UK en Berlino, kun komentoj (Bert Boon)
Dua ebleco serĉpromeni (ĝis 15h20, reveno antaŭ la 18h30-a)
15h15 Paŭzo, por subskribigi belajn Amikeckartojn, haveblajn surloke
15h45 Prelego pri / verkoj de Multatuli en Esperanto (Cor Willems)
Kvizo (Ilse Jacques)
Societaj ludoj, por la infanoj
18h00 Vespermanĝa bufedo, abunda kaj varia kontraŭ nur ok eŭroj,
sen limo je kvanto
19h00 Postprogramo (koncerto en nederlanda dialekto kaj en Esperanto)
19h30 (dum la paŭzo) Disdonado de la premioj por la serĉpromeno kaj kvizo

Kie? Kultura Centro, Brusselsestraat 63 en Leuven

Kial partopreni?

 • ĉar ĉi tiu S.I.A.-festo estas organizata por la tuta lando kaj... tute senpaga
 • ĉar ĉi tiun inaŭguron partoprenos pli ol cent (eble 200) aliaj esperanto-parolantoj
 • ĉar la vespera bufedo estos unikaĵo; eĉ nur pro tio indas partopreni
 • ĉar la programo ofertas elekteblon el ĝis kvar eroj samtempaj
 • ĉar viaj amikoj kiuj ne parolas Esperanton ankaŭ povas partopreni: la serĉpromeno estas dulingva (nl/eo) kaj la manĝoj alireblas por ili ankaŭ
 • ĉar jen konata tradicio el la okdekaj jaroj, organizata nur ĉiun duan jaron
 • ĉar vi ja ne volas maltrafi la unuan (aŭ lastan?) S.I.A.-feston de la jarmilo, ĉu?
 • ĉar eblas senpage parki aŭton proksime (Barbarastraat, petu mapon)
 • ĉar vi ne devas aliĝi antaŭe. Ni jes bonvenigas vian sciigon pri partopreno, sed vi ankaŭ rajtas lastmomente kaj neanoncite partopreni...
 • ...k.t.p.

Kiel vi atingos la feston?

 • Trajne: ekde la stacidomo de Leuven piede tra Bondgenotenlaan, Fochplein kaj Grote Markt al la Brusselsestraat (15 minutojn).
 • Aŭte: el ĉiuj direktoj ĝis la Lovena ĉirkaŭvojo. Sekvu tiun ĝis la alirvojon de la E40. En tiu loko, ĉe la vojponto super la ĉirkaŭvojo, enveturu la urbon tra Kapucijnenvoer. Post 600 metroj, kontraŭ la Botanika ĝardeno enveturu la Minderbroedersstraton. Ĉe ties fino maldekstren en Parijsstraton kaj tuj denove maldekstren en la Barbarastraton. Tie troviĝas la parkejo de KBC kie vi rajtas libere kaj senpage parki la tutan tagon. Se post + 9h30 tiu parkejo estas plena, vi povos atendi ĝis kiam iu forveturas aŭ elekti alian parkejon. Ne parku en la stratoj de Loveno: la tuta centro ene de la ĉirkaŭvojo estas "blua zono" kaj cetere plurloke troviĝas pagaŭtomatoj! Loveno estas urbo de unudirektoj kaj fosado.
  Sekvu tial ĉi tiun vojpriskribon!

Ĉu ankoraŭ demandoj? Telefonu al Roger Goris (010/86.01.12) aŭ skribu al esperanto3000@esperanto.nu

2. VESPERO 3000 PRI CHARLEROI - 9AN DE FEBRUARO 2000 !!!

Post la vespero pri Budho en januaro, jen denove speciale interesa programero por nia Vespero 3000. Multaj inter ni ne sufiĉe konas la urbojn el la sudo parto de Belgio. Nun estas la momento por plibonigi vian scion ! Aŭ por montri kion vi ja jam scias …

Kio? Prelego kun posta diskutado pri « La historio de Charleroi »

Kiu? Marcel Delforge

Kie? Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam? merkredon, la 9an de februaro, ekde la 19.30a, komenco de la prelego je la 20a precize

3. AL ESPERANTO-RENKONTIĜOJ. ĈU GRANDA PAŜO? DE VENECIO AL TEL AVIVO !

Ĉu vi estas junulo? Ĉu vi konas junulojn kiuj ŝatus lerni Esperanton kaj ĝui la etoson de Esperanto-junular-renkontiĝo? Tiam vojaĝu kun FLEJA al Venecio por la tradicia paska renkontiĝo de la Itala junularasocio. Antaŭ la renkontiĝo, FLEJA organizos kurseton en Antverpeno por komencantoj kaj komencintoj. Pliaj informoj pri la kurso haveblas ĉe Lode Van de Velde kaj Yves Nevelsteen, fleja@esperanto.nu Kaj se vi volas vidi kiel ili gvidas konversacian rondon, nepre ne maltrafu la SIA-renkontiĝon, la 19an de februaro en Loveno, ĉar ankaŭ tie ili montros tion. Informoj pri la itala paska renkontiĝo mem haveblas ĉe http://www.esperanto.it/ijf24/ijf24.html

Ĉu vi jam pensis pri partopreni en la UK (Universala Kongreso), ĉisomere en Tel Avivo? Guido Van Damme informis nin pri kelkaj interesaj aviadilbiletoj por Tel Avivo (Esperanto 3000 nur transdonas tiujn ĉi informojn kaj ne respondecas pri la ĝusteco de ili):

 • Turisma oficejo Joker, mendo antau la 14a de februaro, flugo al Tel Avivo: 8560,- BEF (+ taksoj), flugo tra Prago, alveno je noktomezo.
 • Tarifoj de Sabena-flugoj (ne tuja limdato): 16590,- BEF (+ taksoj)
 • Mezfavora prezo ŝajnas esti AlItalia: 13600,- BEF (+ taksoj), alveno je la 15a horo en Tel Avivo.

1. SIA, 19/02/2000 ! ALLE BENODIGDE INFORMATIE, EN ZELFS MEER !!!

Wat?

"S.I.A." staat voor "Semajno de Internacia Amikeco", of "Week van de Internationale Vriendschap" in Esperanto.

De Week van de Internationale Vriendschap is een wereldwijde campagne onder auspiciën van de Universele Esperanto-Vereniging, wiens doel het is de kloof in de communicatie en het onderlinge begrip der volkeren te overbruggen. Ook dit jaar organiseert Esperanto 3000 vzw Leuven weer een openingsfeest voor de SIA.

Programma?

 (*) = alleen Esperanto
9.00Welkom bij aankomst
Wandelzoektocht, eerste kans
10.00Vergaderingen FEL en FLEJA (*)
Nieuwe cursusfilm uit de VS
12.00Broodmaaltijd naar believen (voor slechts 2 Euro)
13.00Officiële receptie, verrassing
13.45Vertaalmogelijkheden van Nederlandstalige literatuur naar Esperanto, Guido Van Damme (*)
Conversatiecursus voor gevorderden, Yves Nevelsteen
Dia's: "UK" in Berlijn,  uitleg: Bert Boon (*)
Wandelzoektocht, tweede kans (tot 15h20, aankomst vóór 18h30)
15.15Pauze: Vriendschapskaarten ter ondertekening zijn beschikbaar
15.45Multatuli in Esperanto, Cor Willems (*)
Kwis, Ilse Jacques (*)
Gezelsschapsspelen, (niet alleen) voor de kinderen
18.00Avondbuffet, overvloedig en gevarieerd, naar believen (voor slechts 8 Euro)
19.00De Tiense Straatmuzikanten zingen in het Tiens en in Esperanto. sfeer verzekerd!
19.30(pauze) Uitdeling van de prijzen voor de wandelzoektocht en kwis.

Waar? Cultureel Centrum, Brusselsestraat 63 en Leuven

Waarom deelnemen?

 • omdat dit S.I.A.-festijn is georganiseerd voor het ganse land, en ... volledig gratis
 • omdat er zeker meer dan honderd (misschien zelfs 200) esperantosprekers zullen deelnemen
 • omdat we een uniek avondbuffet voorzien; alleen daarvoor al is het de moeite!
 • omdat het programma een keuze toelaat tussen meerdere (soms 4) gelijktijdige onderdelen
 • omdat je vrienden die (nog) geen Esperanto spreken ook kunnen deelnemen: de zoektocht bestaat in twee talen (Nl/EO), en voedsel kent geen taal
 • omdat dit tweejaarlijkse feest al deel uitmaakt van de traditie sinds de ’80-er jaren
 • omdat je het eerste (of laatste?) SIA-feest van dit millennium niet wil missen, toch?
 • omdat er vlakbij gratis parking is (Barbarastraat)
 • omdat je niet hoeft in te schrijven op voorhand. Aanmeldingen zijn welkom, maar je mag ook op het laatste moment nog besluiten deel te nemen...
 • ...enz.

Hoe het feest te bereiken?

 • Met de trein: vanuit Leuven station te voet langs Bondgenotenlaan, Fochplein en Grote Markt naar de Brusselsestraat (15 minuten).
 • Met de auto: vanuit alle richtingen tot aan de Leuvense ring. Volg die tot aan de oprit van de E40: rij op die plaats, aan het viaduct op de ring, de stad in langs de Kapucijnenvoer. Na 600 m rij je tegenover de Kruidtuin rechts de Minderbroedersstraat in. Aan het einde links de Parijsstraat in en direct weer links de Barbarastraat. Daar ligt rechts de parking van KBC, waar je vrij en zonder te betalen de hele dag mag parkeren. Als (na 9u30 ongeveer) de parking volzet is, kun je wachten tot iemand wegrijdt of een andere parking zoeken. Parkeer niet in de straten van Leuven: het hele centrum binnen de ring is blauwe zone en dikwijls staan er bovendien parkeerautomaten! Leuven is een stad van enkele richtingen en graafwerken. Hou je dus aan deze wegbeschrijving.

Nog vragen? Bel naar Roger Goris (010/86.01.12) of schrijf naar esperanto3000@esperanto.nu

2. VESPERO 3000 OVER CHARLEROI - 9 FEBRUARI 2000 !!!

Na de gezellige avond in januari over Boedha, hebben we ook in februari weer een zeer interessant programma voor onze Vespero 3000. Velen onder ons weten niet zoveel over de steden in het zuiden van ons landje. Dit is het ogenblik om je kennisniveau te verhogen. Of om te tonen wat je er al wel van weet...

Wat? Voordracht over “De geschiedenis van Charleroi”

Wie? Marcel Delforge

Waar? Cultureel Centrum, Brusselesestraat 63, 3000 Leuven

Wanneer? Woensdag 12 januari 2000,vanaf 19u30, de voordracht start om 20u precies

3. NAAR ESPERANTO-ONTMOETINGEN. EEN GROTE STAP? VAN VENETIË TOT TEL AVIV!

Ben je een “jongere”? Ken je andere jongeren die graag Esperanto zouden leren en de sfeer proeven van een Esperanto-jongerenbijeenkomst? Reis dan met FLEJA naar Venetië voor de traditionele Paasbijeenkomst van de Italiaanse jongerenvereniging. Voor de bijeenkomst organiseert FLEJA in Antwerpen een kursus voor beginners. Meer informatie over deze cursus kan je krijgen bij Lode Van de Velde en Yves Nevelsteen, fleja@esperanto.nu Als je hen in actie wil zien tijdens een conversatiecursus, mis dan de bijeenkomst op 19 februari in Leuven niet, daar geven ze een demonstratie van hun kunnen. Informatie over de bijeenkomst in Italië kan je vinden op http://www.esperanto.it/ijf24/ijf24.html

Al ooit gedacht aan deelnemen aan het UK (Universala Kongreso), deze zomer in Tel Aviv? Guido Van Damme informeerde ons over enkele interessante prijzen voor vliegtuigticketten (Esperanto 3000 geeft deze informatie enkel door, en is niet verantwoordelijk voor de correctheid ervan):

 • Joker, bestelling voor 14 februari, vlucht naar Tel Aviv: 8560,- BEF (+ taksen), vlucht via Praag, aankomst rond middernacht
 • Sabena-vluchten (zonder onmiddellijke limietdatum): 16590,- BEF (+ taksen)
 • Vrij interessante prijzen schijnen deze van AlItalia: 13600,- BEF (+ taksen), aankomst in Tel Aviv rond 15u.