Enhavo - Inhoud

  1. Vespero 3000 pri la usona vojo 66 - 8an de marto 2000 !!!

    Vespero 3000 over Route 66 - 8 maart 2000 !!!

  2. SIA-festo - granda sukceso

    SIA-feest - groot succes

  3. Eksterlandaj gastoj en Loveno

    Buitenlandse gasten in Leuven


1. VESPERO 3000 PRI LA USONA VOJO 66 - 8AN DE MARTO 2000 !!!

Ĉu ankaŭ vi ĉiam miris pri la speciala ĉarmo de la vojo 66? Ĉu vi ŝatus scii kial precize tiu ŝosejo tiom famiĝis? Ĉu vi revas vojaĝi laŭ ĝi? Jen antaŭgusto...  Ne maltrafu la eblecon interŝanĝi ideojn kun iu kiu jam faris tiun vojaĝon... Kaj por tiuj kiuj ne konas ŝin: jen samtempe la ebleco konatiĝi kun la prezidantino de Esperanto 3000.

Kio? Prelego pri “la usona vojo 66”

Kiu? Myriam Van der Steen

Kie? Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam? merkredon, la 8an de marto, ekde la 19.30a, komenco de la prelego je la 20a precize

2. SIA-FESTO - GRANDA SUKCESO

Pli ol cent homoj, speciala jarmila arbo, la ĉeesto de la lovena urbestro Louis Tobback, loka televido, gazetaro, abunda bufedo, koncerto, serĉpromeno... se vi estis tie, vi verŝajne ankoraŭ postĝojas la tuton... se vi ne estis.... ne maltrafu la sekvan lovenan feston !

Jarmila arbo

Kiam ni aŭdis ke la urbo Loveno donis la eblecon planti arbon nome de nia asocio, ni tuj faris proponon. Dum la SIA-festo ni oficiale inaŭguris ĝin en la ĉeesto de la urbestro. Ĝi troviĝas ĉe la kurbo de la rivero Dilo (Dijle) kaj dulingva ŝildo akompanas ĝin. Legeblas jena teksto:

“Jarmila arbo Esperanto 3000 vzw Leuven. Ekde la jaro 2000 miaj radikoj fortike ankrigas la internacian lingvon Esperanton en la teron, tuj apud kie iam ekestis Loveno. La jarringoj en mia trunko simboligas la kreskon de Esperanto, mia kreskanta foliaro la protekton kiun tiu neŭtrala, dua lingvo oferas al via kaj aliaj gepatraj lingvoj en la mondo”

Serĉpromeno

Kiel la tradicio postulas, ankaŭ ĉijare eblis serĉpromeni dum la SIA-festo. Ĝi gvidis la partoprenantojn tra stratetoj en la norda (malpli konata) parto de Loveno. Ĝi preterpasis interalie la belegan St-Gertrudan abatejon. Aldonita novaĵo estis la fotoj faritaj survoje pri kiuj oni devis retrovi la lokon kie ili estis faritaj.  Ok partoprenantoj hejmeniris kun premio.

Bufedo

Ni promesis abundan bufedon... kaj la promeso realiĝis. La bufedo ne nur estis abunda, ĝi ankaŭ estis ege varia. Ĝi ja estis la rezulto de intensa planado kaj preparado. Estis sufiĉe da elektebleco kaj estis sufiĉe por ĉiuj. Mi ne pensas troigi kiam mi diras ke la memoraĵo pri ĝi longtempe akompanos la ĉeestantojn.

3. EKSTERLANDAJ GASTOJ EN LOVENO

Ĵus antaŭ kaj dum la SIA estis kelkaj specialaj gastoj en Loveno. Vizitis nin Amanda, usona knabino vojaĝanta tra Eŭropo. Ankaŭ ĉe-estis du grekoj (inter kiuj Mantha Christou, la prezidantino de OSIEK) kiuj esploras kun ni eblecon organizi OSIEK-konferencon en Loveno en la jaro 2002.

Kaj baldaŭ denove vizitos nin eksterlanda gasto. Sylvie Roques, loĝanta en la sudo de Francio (en Toulouse, hejmurbo de la kantisto Jomo, la multlingva rokmuzikisto kiu ofte koncertumas dum junularaj renkontiĝoj) pasigos tutan semajnon en Loveno. Ŝi estos ĉe ni de la 11a ĝis la 19a de marto.


1. VESPERO 3000 OVER ROUTE 66 – 8 MAART 2000 !!!

Heb jij je ook altijd afgevraagd waar die speciale charme van Route 66 vandaan komt? Zou je graag willen weten waarom net die weg zo beroemd werd? Droom je ervan om ooit zelf de reis te maken? Ziehier een voorsmaakje...  Mis de kans niet om van gedachten te wisselen met iemand die deze reis al maakte... en voor diegenen die haar nog niet kennen: mis de kans niet op een kennismaking met de voorzitster van Esperanto 3000, vzw Leuven.

Wat? Voordracht over “Route 66”

Wie? Myriam Van der Steen

Waar? Cultureel Centrum, Brusselesestraat 63, 3000 Leuven

Wanneer? Woensdag 8 maart 2000,vanaf 19u30, de voordracht start om 20u precies

2. SIA-FEEST - GROOT SUCCES

Meer dan 100 deelnemers, een speciale millenniumboom, de aanwezigheid van de Leuvense burgemeester Louis Tobback, lokale televisie (ROB), kranten, een bont avondbuffet, concert, zoektocht...als je er bij was, ben je waarschijnlijk nog steeds aan het nagenieten... als je er niet was... zorg dat je een volgende gelegenheid tot feesten in Leuven zeker niet mist !

Millenniumboom

Toen we hoorden dat de stad Leuven ons de mogelijkheid gaf een Millenniumboom in naam van onze vereniging te planten, vroegen we er meteen een aan. Tijdens het SIA-feest huldigden we de boom officieel in, in het bijzijn van de burgemeester en de pers. De boom bevindt zich in de binnenbocht van de Dijle, en op een tweetalig bordje (Nederlands – Esperanto) kan je de volgende tekst lezen:

“Millenniumboom Esperanto 3000 vzw Leuven. Sinds het jaar 2000 verankeren mijn wortels de internationale taal Esperanto rotsvast in de aarde, vlak bij waar eens Leuven ontstond. De jaarringen in mijn stam symboliseren de groei van Esperanto, mijn groeiende kruin de bescherming die deze neutrale tweede taal biedt aan jouw en alle andere moedertalen op de wereld”

Zoektocht

Zoals de traditie het vereist, was er ook dit jaar weer de mogelijkheid om te “zoektochten” tijdens het SIA-feest. De zoektocht leidde de deelnemers door straatjes in het noordelijk gedeelte van de stad. Ze kwam onder meer voorbij het prachtige St-Geertruihof. Een bijkomende uitdaging vormden de foto’s, her en der op het parcours gemaakt, en waarvan de deelnemers moesten aangeven op welke plek ze precies gesitueerd konden worden. Acht deelnemers gingen uiteindelijk ook met een prijs naar huis.

Buffet

We beloofden een overvloedig buffet... en hielden ons ook aan die belofte. Het buffet was niet enkel overvloedig, het was ook uitermate gevarieerd. Dit was dan ook het resultaat van een grondige planning en een intensieve voorbereiding. Voldoende keuze en voldoende te eten voor iedereen. We denken niet te overdrijven als we zeggen dat de herinnering aan dit eetfestijn lang zal meegedragen worden door de deelnemers.

3. BUITENLANDSE GASTEN IN LEUVEN

Net voor en tijdens het SIA-feest kregen we enkele speciale gasten in Leuven op bezoek. Amanda, een Amerikaans meisje dat Europa rondreist verbleef enkele dagen bij ons. Bovendien kwamen twee Grieken speciaal uit Griekenland. Onder hen Mantha Christou, de voorzitser van OSIEK, en samen met hen onderzoekt Esperanto 3000 de mogelijkheid om in het jaar 2002 in Leuven een OSIEK-conferentie te organiseren.

En binnenkort is het weer zover. Sylvie Roques woont in het zuiden van Frankrijk  (in Toulouse, thuisstad van Jomo, de veeltalige rockmuzikant, die ook regelmatig op de bijeenkomsten van Esperantojongeren optreedt) en zal een hele week in Leuven doorbrengen. Ze zal bij ons te gast zijn van 11 tot 19 maart.