Enhavo - Inhoud

  1. Vespero 3000 pri Moresnet - 12an de aprilo !!!

    Vespero 3000 over Moresnet - 12 april 2000 !!!

  2. Kiu kuniros al Venecio?

    Wie gaat mee naar Venetië?


1. VESPERO 3000 PRI MORESNET - 12AN DE APRILO !!!

Plenan atenton meritas la venonta programero en nia vespero 3000. Temas pri la aprila vespero, kiu havos “Moresnet” kiel subjekto. Yves Nevelsteen prelegos pri tio. Do, por tiuj kiuj jam aŭdis ion pri Morenet, venu malkovri detalojn. Kaj por la aliaj... venu malkovri kio estas tiu “Moresnet” pri kio oni foje aŭdas paroli, aŭ legas.

Krom tio, Yves estas la sekretario de FLEJA, kaj unu el la ĉeforganizantoj de la flandraj EK-oj (EsperantoKafejoj) do jen alia ebleco por ekscii pri kio okazas en la flandra junulara movado.

Kaj li kunportos vidbendon pri la subjekto, do kiel eblus ne partopreni al tiu vespero?

Kio? Prelego pri Moresnet

Kiu? Yves Nevelsteen

Kie? Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam? merkredon, la 12an de aprilo, ekde la 19.30a, komenco de la prelego je la 20a precize

2. KIU KUNIROS AL VENECIO?

Pluraj junuloj lovenaj kaj flandraj vojaĝos al Venecio por la tradicia paska renkontiĝo de la itala junularasocio (19/04-25/04). Se ankaŭ vi ŝatus partopreni, sed ankoraŭ havas demandojn, aŭ se vi ŝatus kune vojaĝi, indas kontakti Myriam Van der Steen (myriam.belgio@esperanto.nu), Yves Nevelsteen (Yves@esperanto.nu) aŭ Lode Van de Velde (lode@fel.esperanto.be). Tiel vi povos ricevi respondojn al viaj demandoj, kaj samtempe ekscii pri la vojaĝplanoj de la flandraj junuloj. Informoj (nur en Esperanto) pri la itala paska renkontiĝo mem haveblas ĉe http://www.esperanto.it/ijf24/ijf24.html


1. VESPERO 3000 OVER MORESNET - 12 APRIL 2000 !!!

Volle aandacht verdient het eerstkomende programma van onze maandelijkse vespero 3000. Het betreft een voordracht, met als thema “Moresnet”. Yves Nevelsteen zal over dit onderwerp een uiteenzetting komen houden. Voor diegenen die reeds hoorden over Moresnet, de ideale gelegenheid om hun kennis bij te schaven. En voor de anderen het ogenblik om te weten te komen waar mensen het nu over hebben, als ze het over Moresnet hebben.

Daarenboven is Yves de sekretaris van FLEJA, en een van de hoofdorganisatoren van het regelmatig weerkerende Vlaamse EK (EsperantoKafee) dus is dit alweer een gelegenheid om meer te weten te komen over wat er gaande is bij de Vlaamse Esperantojongeren.

En, last but not least, zal hij ook een video over het onderwerp meebrengen... voldoende redenen dus om woensdagavond naar het Cultureel Centrum te komen.

Wat? Voordracht over Moresnet

Wie? Yves Nevelsteen

Waar? Cultureel Centrum, Brusselesestraat 63, 3000 Leuven

Wanneer? Woensdag 12 april 2000,vanaf 19u30, de voordracht start om 20u precies

2. WIE GAAT MEE NAAR VENETIË?

Meerdere Leuvense (en andere Vlaamse) jongeren reizen volgende week naar Venetië om er deel te nemen aan de jaarlijkse Paasbijeenkomst georganiseerd door de Italiaanse jongerenvereniging (19/04-25/04). Als ook jij zou willen deelnemen, maar nog vragen hebt, of indien je graag samen zou reizen met anderen, is het de moeite om Myriam Van der Steen (myriam.belgio@esperanto.nu), Yves Nevelsteen (Yves@esperanto.nu) of Lode Van de Velde (lode@fel.esperanto.be) te contacteren. Op die manier kan je antwoord krijgen op de vragen waar je nog mee zit, en tegelijk kom je iets te weten over de reisplannen van de Vlaamse jongeren. Informatie (enkel in het Esperanto) over de Paasbijeenkomst zelf kan je vinden op  http://www.esperanto.it/ijf24/ijf24.html

Tip: als “opwarmer” kan je deelnemen aan de konversatiemarathon die op vrijdag 14 en zaterdag 15 april doorgaat in de lokalen van het Esperantocentrum in Antwerpen (info via Lode Van de Velde).