Enhavo - Inhoud

  1. Vespero 3000 pri Japanio – la 9an de majo 2001 !!!

    Vespero 3000 over Japan – 9 mei 2001 !!!

  2. Esperanto 3000 – ĝenerala membrokunveno

    Esperanto 3000 – algemene ledenvergadering


1. VESPERO 3000 PRI Japanio  - LA 9AN DE MAJO 2001 !!!

Por la antaŭ-lasta vespero 3000 de tiu ĉi sezono, denove ni havos la ŝancon ricevi specialan gaston. Temas pri Eddy Raats, kiu venos prelegi, ne pri Kubo ĉifoje, sed jes pri Japanio. Ankaŭ pri tiu lando li havas multajn rakontindaĵojn.

Li ne parolos pri Kubo, sed ja havas demandon al vi ĉiuj: baldaŭ li revojaĝos tien, kaj li petas al ĉiuj inter vi kiuj havas vestaĵojn aŭ aliajn utilaĵojn kiujn vi ne plu uzas, bonvolu kunportu tion al la vespero 3000. Li tie kolektos ĉion, kaj kunportos la aferojn al Kubo dum la tujvenonta vojaĝo.

Sed ne forgesu: la prelego ne temos pri Kubo, sed pri Japanio !!!

Kio? Prelego pri Japanio

Kiu? Eddy Raats

Kie? Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam? merkredon, la 9an de majo, ekde la 19.30a, komenco de la prelego je la 20a precize

2. ESPERANTO 3000 – ĝenerala membrokunveno!

La 2an de majo okazis nia ĝenerala membrokunveno. Pri tio vi legos ĉion en la baldaŭ aperonta revuo. Almenaŭ... se vi ne forgesis pagi vian kotizon !

Mallonga raporto sekvos en la venonta informletero.


1. VESPERO 3000 OVER JAPAN – 9 MEI 2001 !!!

Voor de voorlaatste vespero 3000 van dit seizoen, hebben we alweer de kans een speciale gast te verwelkomen. Dit keer betreft het Eddy Raats, die ons iets komt vertellen, niet over Cuba dit keer, maar wel over Japan. Ook over dat land haaft hij heel wat verhalen klaar.

Hoewel de voordracht niet over Cuba zal gaan, heeft hij wel een vraag voor u allen daar hij weldra weer plant naar ginds te reizen. Als er onder jullie zijn die kledij of andere nuttige voorwerpen in huid hebben en die ze niet (meer) gebruiken, mogen jullie ze meebrengen naar de vespero 3000. Eddy verzamelt daar alles, en zorgt er tijdens zijn eerstvolgende reis voor dat ze in Cuba op een goede plek terechtkomen.

Maar niet vergeten: de voordracht betreft niet Cuba, wel Japan !!

Wat? Voordracht over Japan

Wie? Eddy Raats

Waar? Cultureel Centrum, Brusselesestraat 63, 3000 Leuven

Wanneer? Woensdag 9 mei 2001, vanaf 19u30, de voordracht start om 20u precies

2. ESPERANTO3000 – algemene ledenvergadering

Het was weer zover op 2 mei. Over de algemene ledenvergadering van Esperanto 3000 kan u alles lezen in ons eerstvolgende tijdschrift. Tenminste... als u uw lidgeld voor dit jaar reeds betaalde !

Een kort verslag volgt ook in de volgende elektronische nieuwsbrief.