Enhavo - Inhoud

 1. Vespero 3000 pri Nepalo  - la 11an de aprilo 2001 !!!

  Vespero 3000 over Nepal - 11 april 2001 !!!

 2. Esperanto 3000 – rapidkurso – la 28an, 29an de aprilo 2001

  Esperanto3000 – spoedcursus – 28 en 29 april 2001

 3. Esperanto 3000 – ĝenerala kunveno – la 2an de majo 2001, 19.30a

  Esperanto 3000 – algemene vergadering – 2 mei 2001, 19u30

 4. OSIEK 2002 en Loveno – helpantoj jam nun bonvenaj

  OSIEK 2002 in Leuven – medewerkers nu reeds welkom


1. VESPERO 3000 PRI NEPALO  - LA 11AN DE APRILO 2001 !!!

En la kvara vespero 3000 de la jaro, ni bonvenigos specialan gast(in)on. Hedwig Igne partoprenis en internacia esperanto-renkontiĝo en Nepalo. Ŝi faris video-filmon pri tio kaj tiu ĉi filmo estis premiita en la 4-a internacia festivalo pri video-filmoj en Esperanto. Hedwig vidigos la filmon kaj rakontos pri siaj spertoj en Nepalo.

Kio? Prelego pri Nepalo, kun filmo “Kagbeni-regiono de Himalajo”

Kiu? Hedwig Igne

Kie? Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam? merkredon, la 11an de aprilo, ekde la 19.30a, komenco de la prelego je la 20a precize

2. ESPERANTO 3000 – RAPIDKURSO – LA 28AN, 29AN DE APRILO 2001!

Dum la semajnfino de la 28an kaj la 29an de aprilo ni planas alian rapidkurson. Se vi aŭ iu inter viaj konatuloj deziras travivi tiun neforgeseblan sperton, jen la momento...

Kiam? Sabaton la 28an kaj dimanĉon la 29an de aprilo 2001, inter la 9a kaj la 17a, kun paŭzo de la 12a ĝis la 13a horo.

Kie? Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Aliĝi? Aliĝi antaŭe estas rekomendata, prefereble tiom rapide kiel eble. Aliĝi eblas per pago de 50 EUROJ (= 2.017 BF, sed vi rajtas rondigi ĝis 2.000 BF) je la konto 734-3331944-03 nome de Esperanto 3000 Loveno, kun la mencio ‘rapidkurso aprilo’ kaj via nomo. Se vi vere nur kapablos averti lastmomente, faru tion ĉe marc@esperanto.be aŭ 016-20 14 53. Tiukaze vi rajtas pagi surloke. La kotizo inkluzivas la gvidlibron ("14-hora rapidkurso" de W. Auld) kaj ambaŭ tagmanĝojn.

Tranoktado? Laŭ via deziro ni povos aranĝi (malmultekostan) tranoktadon en la nokto de sabato al dimanĉo, en Loveno.

Aliaj demandoj? Esperanto 3000 vzw Leuven, R. Ménada 44, 1320 Hamme-Mille aŭ esperanto3000@esperanto.be. Pri tiu ĉi kurso: Marc Vanden Bempt, Rulenslaan 10, 3020 Winksele, 016-20 14 53, marc@esperanto.be

3. ESPERANTO 3000 – ĜENERALA KUNVENO – LA 2AN DE MAJO 2001, 19.30A

La ĝenerala membrokunveno de la asocio Esperanto 3000 okazos la 2an de majo, ekde la 19.30a, en la kultura centro de Loveno. Vi trovos ĉiujn detalojn en la venonta numero de nia revuo, sed jam nun notu ĝin kaj ne forgesu partopreni !!!

4. OSIEK 2002 EN LOVENO – HELPANTOJ JAM NUN BONVENAJ

La preparado de la Internacia Esperanto-Konferenco en Loveno de la 20an ĝis la 26an de julio 2002 bone fartas. Ni jes serĉas kelkajn helpantojn por helpi nin jam ekde nun (i.a. ĉe la preparado de la ekskursoj): kandidatoj bonvenas ĉe la estraro! Ĉiukaze, ne forgesu aliĝi: kontaku nin pere de  esperanto3000@esperanto.be por pliajn informojn ricevi.


1. VESPERO 3000 OVER NEPAL - 11 APRIL 2001 !!!

Tijdens de vierde “vespero 3000” van dit jaar, verwelkomen wij een bijzondere gaste. Hedwig Igne nam deel aan een internationale Esperano-bijeenkomst in Nepal. Ze maakte daarover een film, die bekroond werd op het 4de internationale festival voor videofilms in het Esperanto. Hedwig zal ons de film tonen en vertellen over haar ervaringen in Nepal. Diegenen die de kans reeds hadden de film te zien, zullen zich onder meer de koude en de laagjes kleren herinneren...

Wat? Voordracht over Nepal met film “Kegbeni-een streek in de Himalaya”

Wie? Hedwig Igne

Waar? Cultureel Centrum, Brusselesestraat 63, 3000 Leuven

Wanneer? Woensdag 11 april 2001, vanaf 19u30, de voordracht start om 20u precies

2. ESPERANTO3000 – SPOEDCURSUS – 28 EN 29 APRIL 2001!

In het weekeinde van 28 en 29 april is er nog een spoedcursus gepland. Als je zelf zin hebt of je kent iemand die zo’n onvergetelijke ervaring mee wil maken, is dit je kans.

Wanneer? Zaterdag 28 en zondag 29 april 2001, telkens van 9u tot 17u, met een middagpauze van 12u tot 13u.

Waar? Cultureel Centrum, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Inschrijven? Vooraf inschrijven is gewenst, graag zo snel mogelijk. Dat kan door 50 EUR (= 2.017 fr, maar je mag afronden naar 2.000 fr) over te schrijven op 734-3331944-03 van Esperanto 3000 Leuven, met vermelding van ‘spoedcursus april’ en je naam.
Kan je echt pas op het laatste moment verwittigen, dan via marc@esperanto.be of 016-20 14 53. Het cursusgeld kan je in dat geval ter plaatse betalen. Het handboek ("14-hora rapidkurso" van W. Auld) en het middagmaal zijn inbegrepen in de cursusbijdrage.

Overnachting? Op aanvraag kunnen we zorgen voor (goedkope) logies tijdens de nacht van zaterdag op zondag, in Leuven.

Nog vragen? Esperanto 3000 vzw Leuven, R. Ménada 44, 1320 Hamme-Mille of esperanto3000@esperanto.be. Over deze cursus in het bijzonder: Marc Vanden Bempt, Rulenslaan 10, 3020 Winksele, 016-20 14 53, marc@esperanto.be

3. ESPERANTO 3000 – ALGEMENE VERGADERING – 2 MEI 2001, 19U30

De algemene ledenvergadering van Esperanto 3000 zal dit jaar plaatsvinden op 2 mai, vanaf 19u30 in het Cultureel Centrum van Leuven. Meer informatie vind je in het volgende nummer van ons tijdschrift, maar hou in elk geval alvast dit avond vrij !

4. OSIEK 2002 IN LEUVEN – MEDEWERKERS NU REEDS WELKOM

De voorbereidingen voor de Internacia Esperanto-Konferenco in Leuven van 20 tot 26 juli 2002 vorderen vlot. We zoeken nog enkele medewerkers om vanaf nu al een aantal dingen te doen (o.m. om te helpen bij de excursievoorbereidingen): kandidaten kunnen bij ‘t bestuur terecht! Vergeet in geen geval in te schrijven: zie esperanto3000@esperanto.be voor meer informatie.