Esperanto3000 Enhavo - Inhoud

  1. Vespero 3000 – Eddy Raats rakontos al ni pri Kubo – la 14an de januaro 2004 !!!

    Vespero 3000 – Eddy Raats vertelt ons over Cuba – op 14 januari 2004 !!!

  2. Esperanto 3000 – Jubilea festo kaj Semajno de Internacia Amikeco (SIA)
    Nepre notu tiun daton en vian agendon  =  Sabaton 28 februaro 2004 !!!

    Esperanto3000 – Jubileumfeest en Week van de Internationale Vriendschap (SIA)
    Noteer alvast die datum  in je agenda  =   Zaterdag 28 februari 2004 !!!


1. VESPERO 3000–

 EDDY RAATS RAKONTOS AL NI PRI KUBO  -  LA 14AN DE JANUARO 2004 !!!

 Li preskau estas hejme tie! La kubaj Esperanto-parolantoj alte estimas liajn vizitojn.

Ĉiam li kolektis ĉiajn varojn kaj ankau sendis ilin. Plenajn kontenerojn, eĉ dentistan seĝon, medikamentojn kaj rulseĝojn por la handikapitoj.

Longe li pri tio povas rakonti, sed hodiaŭ ankaŭ temos pri la 6a TAKE-kunveno fine de marto 2004 en Havana. (TAKE = TUTAMERIKA KONGRESO DE ESPERANTO)

Kion vi povas atendi, kiu jam aliĝis al ĝi, ĉu vi havos sufiĉan kontakton kun la surlokaj homoj... al ĉiuj eblaj demandoj Eddy provos respondi, post kiam li unue rakontis ion pri Kubo, Kubanoj kaj iliaj kutimoj.

Personoj kiuj iros al Kubo (TAKE) nepre ĉeestu, sed ne nur ili.
Praktikaj demandoj hodiau verŝajne ricevos respondon.

 

Kio?   Prelego pri Kubo

Kiu?   Eddy Raats

Kie?   Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam? Merkredon, la 14an de januaro 2004, ekde la 19.30a, komenco de la prelego je la 20a precize

 

2. ESPERANTO 3000 –

JUBILEA FESTO KAJ SEMAJNO DE INTERNACIA AMIKECO

sabaton 28 februaro 2004  -  Nepre notu tiun daton en vian agendon!

La Esperantogrupo Kajto koncertos.

Estos membrokunsido de FEL, krome interalie la Europa Komunikadcentro kaj la nova vortaro Nederlanda-Esperanto-nederlanda estos prezentataj, vi lernos floraranĝadon, vi povos serĉpromeni kaj Urbestro Tobback akceptos vin en la lovena Urbodomo.
La legenda vespera bufedo (lauplaĉa) estas jam sufiĉa kialo por veni, sed ankau tagmanĝo, trinkejo kun Esperantovino, amlikeckartoj kaj eĉ speciala jubilea poŝtmarko ne mankos.

Ni serĉas ankorau volontulojn kiuj pretas teame helpi unu-du horetojn pri la preparado de la vespera bufedo. Ĉu vi savos nin? Bonvolu signali tion al esperanto3000@esperanto.be aŭ 010 86 01 12 (Roger Goris).

Koran dankon!

 

Kio?   SIA - Jubilea festo kaj semajno de internacia amikeco

Kie?   Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam? Sabaton, la 28an de februaro 2004, ekde la 9.00a ĝis la 21.00a ………???


1. VESPERO 3000 -

 EDDY RAATS VERTELT ONS OVER CUBA – 14 JANUARI 2004

Hij is er al bijna kind aan huis!

De Cubaanse Esperanto sprekers waarderen zijn komst. Steeds heeft hij alle mogelijke goederen verzameld, en ook verstuurd. Containers vol, zelfs een tandartsstoel, medicamenten en rolstoelen voor de gehandicapten.

Hele verhalen kan hij hierover vertellen, maar vandaag zal het ook gaan over de 6° TAKE bijeenkomst einde maart 2004 in Havana. (TAKE = TUTAMERIKA KONGRESO DE ESPERANTO)

Wat mag je er verwachten, wie gaat er reeds naartoe, heb je er voldoende contact met de mensen ter plaatse ........ op alle mogelijke vragen zal Eddy trachten te antwoorden, nadat hij je eerst het een en ander verteld heeft over Cuba, Cubanen en hun gewoontes.

Personen welke naar Cuba gaan (TAKE) hebben er voordeel bij aanwezig te zijn.
Praktische vragen vinden vandaag wellicht een antwoord.

 

Wat?   Voordracht over Cuba

Wie?   Eddy Raats

Waar? Cultureel Centrum, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Wanneer? Woensdag 14 2004, vanaf 19u30, de voordracht start om 20u precies


2. ESPERANTO 3000 –

JUBILEUMFEEST EN WEEK VAN DE INTERNATIONALE VRIENDSCHAP
zaterdag 28 februari 2004  -  Noteer die datum zeker in je agenda!

De Esperantogroep Kajto komt optreden.

Naast de ledenvergadering van FEL worden onder meer het Europees Communicatiecentrum en het nieuwe woordenboek Nederlands-Esperanto-Nederlands voorgesteld, leer je bloemschikken, kan je wandelzoeken en ontvangt Burgemeester Tobback je op het Leuvense Stadhuis.
Het legendarische avondbuffet (naar believen) is al een voldoende reden om te komen, maar ook middageten, bar met Esperantowijn, vriendschapskaarten en zelfs een speciale jubileumpostzegel zullen niet ontbreken.

We zoeken nog een aantal mensen die bereid zijn een uurtje of twee in team mee
te helpen aan de voorbereiding van het avondbuffet. Help jij ons uit de nood?
Graag een seintje aan esperanto3000@esperanto.be of 010 86 01 12 (Roger Goris).
Beste dank!

 

Wat?   Jubileumfest en week van de Internationale Vriendschap

Waar? Cultureel Centrum, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Wanneer? Zaterdag 28 februari 2004, vanaf 9.00 uur tot 21.00 uur ……..  ???