Esperanto3000 Enhavo - Inhoud

  1. Vespero 3000 – Bert Boon rakontos pri Eroso kaj erotiko – la 11an de februaro 2004 !!!

    Vespero 3000 – Bert Boon vertelt over Eros en erotiek – op 11 februari 2004 !!!

  2. Esperanto 3000 – Jubilea festo kaj Semajno de Internacia Amikeco (SIA)
    Nepre notu tiun daton en vian agendon  =  Sabaton 28 februaro 2004 !!!

    Esperanto3000 – Jubileumfeest en Week van de Internationale Vriendschap (SIA)
    Noteer alvast die datum  in je agenda  =   Zaterdag 28 februari 2004 !!!


1. VESPERO 3000 –

BERT BOON RAKONTOS AL NI PRI EROS KAJ EROTIKO - LA 11AN DE FEBRUARO 2004 !!!

Bert Boon prezentos enkondukon pri Eros kaj la nocio erotiko.

Kune ni rigardos, surbaze de ekzemploj, kiun rolon erotiko ludas en la Esperanta literaturo.

La literaturaj formoj en Esperanto, kiel poezio kaj prozo, estos metitaj sub lupeo.

Kompreneble estos eble, dum la vespero, pridiskuti tion.

Kio?    Prelego pri Eros kaj erotiko

Kiu?    Bert Boon

Kie?    Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam?  Merkredon, la 11an de februaro 2004, ekde la 19.30a, komenco de la prelego je la 20a precize

2. ESPERANTO 3000 –

JUBILEA FESTO KAJ SEMAJNO DE INTERNACIA AMIKECO

sabaton 28 februaro 2004  -  Nepre notu tiun daton en vian agendon!
La Esperantogrupo Kajto koncertos.

Estos membrokunsido de FEL, krome interalie la Europa Komunikadcentro kaj la nova vortaro Nederlanda-Esperanto-nederlanda estos prezentataj, vi lernos floraranĝadon, vi povos serĉpromeni kaj Urbestro Tobback akceptos vin en la lovena Urbodomo.
La legenda vespera bufedo (lauplaĉa) estas jam sufiĉa kialo por veni, sed ankau tagmanĝo, trinkejo kun Esperantovino, amikeckartoj kaj eĉ speciala jubilea poŝtmarko ne mankos.
Esperanto 3000 vzw Leuven kore invitas vin persone, kun viaj gefamilianoj kaj gekonatuloj, al la Belga Festo de la Semajno de Internacia Amikeco kaj 25a jubileo de Esperanto 3000

Tiu ĉi festo direktiĝas al ĉiuj belgoj kaj eksterlandanoj kiuj volas substreki la internacian karakteron de la Semajno.

Ekde la 9a - Bonvenigo ĉe alveno

10h00 - Ĝenerala kunsidoj de FEL, aŭ Serĉpromeno, aŭ Tablo-ornamado Vivienne Tudts

12h15 - Panmanĝo sen limo je kvanto

13h15 - Formala bonvenigo kaj surprizo

13h30 - La funkciado de la televido, Leo De Cooman

aŭ La Europa Komunikadocentro, Dafydd ap Fergus aŭ Serĉpromeno

14h45 - Multatuli kaj liaj amikoj, Cor Willems

aŭ La nova vortaro nl-eo-nl, Petro De Smedt & Eriko D'Hondt

16h00 - Jubilea akcepto en la urbodomo

17h30 - Vespermanĝa bufedo, abunda kaj varia, sen limo je kvanto

19h00 - Disdonado de la premioj por la serĉpromeno kaj kolorado

19h10 - Koncerto de Kajto en Esperanto. Bona etoso certas!

21h00 - Neformala daŭrigo

Daŭre Trinkejo, libroservo, amikeckartoj, tombolo, societludoj, bona etoso

Kio?    SIA  -  Jubilea festo kaj semajno de internacia amikeco

Kie?    Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam? Sabaton, la 28an de februaro 2004, ekde la 9.00a ĝis la 21.00a ………???


1. VESPERO 3000 -

BERT BOON VERTELT OVER EROS EN EROTIEK – 11 FEBRUARI 2004

Bert Boon geeft ons een inleiding over Eros en het begrip erotiek.

Samen kijken wij, aan de hand van voorbeelden, welke rol erotiek speelt in de Esperanto literatuur.

Literaire vormen in het Esperanto, zoals poezie en proza, worden onder de loep genomen.

Uiteraard kan, tijdens de avond, hierover gediscussieerd worden.

Wat?   Voordracht over Eros en erotiek

Wie?   Bert Boon

Waar? Cultureel Centrum, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Wanneer? Woensdag 11 februari  2004, vanaf 19u30, de voordracht start om 20u precies


2. ESPERANTO3000 –

JUBILEUMFEEST EN WEEK VAN DE INTERNATIONALE VRIENDSCHAP
zaterdag 28 februari 2004  -  Noteer die datum zeker in je agenda!

De Esperantogroep Kajto komt optreden.

Naast de ledenvergadering van FEL worden onder meer het Europees Communicatiecentrum en het nieuwe woordenboek Nederlands-Esperanto-Nederlands voorgesteld, leer je bloemschikken, kan je wandelzoeken en ontvangt Burgemeester Tobback je op het Leuvense Stadhuis.
Het legendarische avondbuffet (naar believen) is al een voldoende reden om te komen, maar ook middageten, bar met Esperantowijn, vriendschapskaarten en zelfs een speciale jubileumpostzegel zullen niet ontbreken.
Wij vieren de week van de internationale vriendschap - Semajno de Internacia Amikeco -en het 25a jubileum van Esperanto 3000 in Leuven

Dit feest richt zich tot alle Belgen en buitenlanders die het internationaal karakter van de Week willen aantonen.

Vanaf 9.00 uur kan je er terecht !!!

10.00- Algemene vergadering vanFEL

of Tafelversiering - Vivienne Tudts of wandelzoektocht

12.15- Broodmaaltijd naar believen

13.15- Formeel welkom en verrassing

13.30- De werking van de televisie, Leo De Cooman

of het Europees Communicatie-centrum, Dafydd ap Fergusof wandelzoektocht

14.45- Multatuli en vrienden, Cor Willems

of het nieuwe woordenboek nl-eo-nl, Petro De Smedt & Eriko D'Hondt

16.00 Jubileumontvangst op het Stadhuis

17.30 Avondbuffet, overvloedig en gevarieerd, naar believen

19.00 Uitdeling van de prijzen voor de wandelzoektocht en kleurwedstrijd

19.15 Concert van Kajto in het Esperanto  -  Sfeer verzekerd!

21.00 Informeel vervolg

Dag: Bar, Boeken, spelen, goede sfeer, tombola, vriendschapskaarten.

Wat?   Jubileumfest en week van de Internationale Vriendschap

Waar? Cultureel Centrum, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Wanneer? Zaterdag 28 februari 2004, vanaf 9.00 uur tot 21.00 uur ……..  ???