Esperanto3000 Enhavo - Inhoud

  1. Esperanto 3000 – Jubilea festo kaj Semajno de Internacia Amikeco (SIA)
    Sabaton 28 februaro 2004 !!!

    Esperanto3000 – Jubileumfeest en Week van de Internationale Vriendschap (SIA)
    Zaterdag 28 februari 2004 !!!


NE FORGESU …. sabaton 28 februaro 2004

1. ESPERANTO 3000

JUBILEA FESTO KAJ SEMAJNO DE INTERNACIA AMIKECO

La Esperantogrupo Kajto koncertos.

Estos membrokunsido de FEL, krome interalie la Europa Komunikadcentro kaj la nova vortaro Nederlanda-Esperanto-nederlanda estos prezentataj, vi lernos floraranĝadon, vi povos serĉpromeni kaj Urbestro Tobback akceptos vin en la lovena Urbodomo.
La legenda vespera bufedo (lauplaĉa) estas jam sufiĉa kialo por veni, sed ankau tagmanĝo, trinkejo kun Esperantovino, amikeckartoj kaj eĉ speciala jubilea poŝtmarko ne mankos.
Esperanto 3000 vzw Leuven kore invitas vin persone, kun viaj gefamilianoj kaj gekonatuloj, al la Belga Festo de la Semajno de Internacia Amikeco kaj 25a jubileo de Esperanto 3000

Tiu ĉi festo direktiĝas al ĉiuj belgoj kaj eksterlandanoj kiuj volas substreki la internacian karakteron de la Semajno.

Ekde la 9a - Bonvenigo ĉe alveno

10h00 - Ĝenerala kunsidoj de FEL, aŭ Serĉpromeno, aŭ Tablo-ornamado Vivienne Tudts

12h15 - Panmanĝo sen limo je kvanto

13h15 - Formala bonvenigo kaj surprizo

13h30 - La funkciado de la televido, Leo De Cooman

!ŭ La Europa Komunikadocentro, Dafydd ap Fergus aŭ Serĉpromeno

14h45 - Multatuli kaj liaj amikoj, Cor Willems

aŭ La nova vortaro nl-eo-nl, Petro De Smedt & Eriko D'Hondt

16h00 - Jubilea akcepto en la urbodomo

17h30 - Vespermanĝa bufedo, abunda kaj varia, sen limo je kvanto

19h00 - Disdonado de la premioj por la serĉpromeno kaj kolorado

19h10 - Koncerto de Kajto en Esperanto. Bona etoso certas!

21h00 - Neformala daŭrigo

Daŭre Trinkejo, libroservo, amikeckartoj, tombolo, societludoj, bona etoso

Kio? SIA - Jubilea festo kaj semajno de internacia amikeco

Kie? Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam? Sabaton, la 28an de februaro 2004, ekde la 9.00a ĝis la 21.00a ….. ???


VERGEET NIET …. zaterdag 28 februari 2004

1. ESPERANTO3000

JUBILEUMFEEST EN WEEK VAN DE INTERNATIONALE VRIENDSCHAP

De Esperantogroep Kajto komt optreden.

Naast de ledenvergadering van FEL worden onder meer het Europees Communicatiecentrum en het nieuwe woordenboek Nederlands-Esperanto-Nederlands voorgesteld, leer je bloemschikken, kan je wandelzoeken en ontvangt Burgemeester Tobback je op het Leuvense Stadhuis.
Het legendarische avondbuffet (naar believen) is al een voldoende reden om te komen, maar ook middageten, bar met Esperantowijn, vriendschapskaarten en zelfs een speciale jubileumpostzegel zullen niet ontbreken.
Wij vieren de week van de internationale vriendschap - Semajno de Internacia Amikeco -en het 25a jubileum van Esperanto 3000 in Leuven.

Dit feest richt zich tot alle Belgen en buitenlanders die het internationaal karakter van de Week willen aantonen.

Vanaf 9.00 uur kan je er terecht !!!

10.00- Algemene vergadering vanFEL

of Tafelversiering-Vivienne Tudts of wandelzoektocht

12.15- Broodmaaltijd naar believen

13.15- Formeel welkom en verrassing

13.30- De werking van de televisie, Leo De Cooman

of het Europees Communicatie-centrum, Dafydd ap Fergus, of wandelzoektocht

14.45- Multatuli en vrienden, Cor Willems

of het nieuwe woordenboek nl-eo-nl, Petro De Smedt & Eriko D'Hondt

16.00 Jubileumontvangst op het Stadhuis

17.30 Avondbuffet, overvloedig en gevarieerd, naar believen

19.00 Uitdeling van de prijzen voor de wandelzoektocht en kleurwedstrijd

19.15 Concert van Kajto in het Esperanto - Sfeer verzekerd!

21.00 Informeel vervolg

Dag: Bar, Boeken, spelen, goede sfeer, tombola, vriendschapskaarten.


Wat? Jubileumfeest en week van de Internationale Vriendschap

Waar? Cultureel Centrum, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Wanneer? Zaterdag 28 februari 2004, vanaf 9.00 uur tot 21.00 uur ….. ???