Esperanto3000 - Enhavo - Inhoud

  1. Vespero 3000 – Bert Boon kaj Roger Goris rakontos al ni pri Kubo – la 12an de majo 2004 !!!

    Vespero 3000 –Bert Boon en Roger Goris vertellen ons over Cuba – op 12 mei 2004 !!!

  2. Membrokotizo 2004

    Lidgeld 2004

  3. Vespero 3000 – Martin Decaluwe pri la Turka lingvo kaj Turkio – la 9an de junio 2004

    Vespero 3000 – Martin Decaluwe over Turks en Turkije – op 9 juni 2004


1. VESPERO 3000

La kubaj Esperanto-parolantoj certe alte estimis la viziton de pli ol 10 belgaj partoprenantoj al la 6a Take-kunveno fine de marto en Havano..

(TAKE = TUTAMERIKA KONGRESO DE ESPERANTO)

Bert kaj Roger parolos pri la kongreso, sed ankaŭ pri la post kongreso, kaj pri Kubo mem.

Personoj kiuj interesiĝas pri Take aŭ Kubo….. nepre ĉeestu !!

Bert kunportos etan parton de sia pli dek-hora filmo kaj montros ĝin sur granda ekrano.

Kio?  Prelego pri Take kaj Kubo

Kiu?  Bert Boon kaj Roger Goris

Kie?  KulturaCentro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam?  Merkredon, la 12an de majo 2004, ekde la 19.30a, komenco de la prelego je la 20a precize

--------------------

2. Membrokotizo 2004

Ĉu vi estas inter tiuj kiuj ne jam pagis sian membrokotizon por 2004? Helpu nin pligrandigi nian membraron! Plej simple pagu 20,- EUR al 734-3331944-03 de Esperanto 3000 vzw Leuven, kun mencio de via nomo kaj 'membro 2004'. Koran dankon!

--------------------

3. VESPERO 3000

Ayşe 1978

Kadre de nia serio "ekzistas aliaj lingvoj", Martin Decaluwe konatigos nin kun la turka lingvo, la plej konata reprezentanto de lingvogrupo kun 300 milionoj da parolantoj. Inkluzivi la japanan en tiu grupo pligrandigus la nombron, sed perdigus sian unuan lokon al la turka.

Kvar tagojn antaŭ la eŭropaj elektoj li ankaŭ ne povos silenti pri la lando Turkio, la plej grava el la sep turkaj ŝtatoj, kaj jam de jardekoj kandidato por membriĝo en la Eŭropa Unio.

Sed ĉu Ayşe nun grandiĝis, tion li (vere!) ne povos diri.

Kio?  Prelego pri la Turka lingvo kaj Turkio

Kiu?  Martin Decaluwe

Kie?  Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam?  Merkredon, la 9an de junio 2004, ekde la 19.30a, komenco de la prelego je la 20a precize


1. VESPERO 3000

De Cubaanse Esperanto sprekers waardeerden zeker de komst van meer dan 10 Belgische deelnemers aan de 6° Take bijeenkomst einde maart 2004 in Havana.

(TAKE = TUTAMERIKA KONGRESO DE ESPERANTO)

Bert en Roger spreken over deze bijeenkomst, maar ook over de post-conferentie-dagen en over Cuba.

Personen welke interesse hebben in Take of Cuba hebben er voordeel bij aanwezig te zijn.

Bert brengt een klein deel van zijn meer dan tien uren durende film mee en toont hem op groot scherm.

Wat?  Voordracht over Take en Cuba

Wie?  Bert Boon en Roger Goris

Waar?  Cultureel Centrum, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Wanneer?  Woensdag 12 mei 2004, vanaf 19u30, de voordracht start om 20u precies

--------------------

2. Lidgeld 2004

Ben jij een van hen die hun lidgeld voor 2004 nog niet betaalden? Help mee ons ledenaantal te verhogen! Betaal heel eenvoudig 20,- EUR aan 734-3331944-03 van Esperanto 3000 vzw Leuven, met vermelding van je naam en 'membro 2004'. Beste dank!

--------------------

3. VESPERO 3000

Ayşe 1978

In het kader van onze reeks "er zijn nog andere talen" laat Martin Decaluwe ons kennismaken met het Turks, de bekendste taal uit een groep met driehonderd miljoen sprekers (tenzij het Japans er ook bij gerekend wordt : dan zijn het er meer, maar is het Turks zijn eerste plaats kwijt).

Tussendoor vertelt hij ook over Turkije, de meest bevolkte van de zeven Turkse staten, en al meer dan dertig jaar officiëel kandidaat-lid van de Europese Unie.

Maar of Ayşe nu groot geworden is, dat zal hij (echt waar!) niet kunnen zeggen.

Wat?  Voordracht over Turks en Turkije

Wie?  Martin Decaluwe

Waar?  Cultureel Centrum, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Wanneer?  Woensdag 9 juni 2004, vanaf 19u30, de voordracht start om 20u precies