Enhavo - Inhoud

  1. Speciala Vespero 3000 pri la Eŭro - la 17an de oktobro 2001 !!!
    Speciale Vespero 3000 over de Euro – 17 oktober 2001 !!!
  2. Esperanto 3000 – rapidkurso – la 20an kaj 21an de oktobro 2001
    Esperanto 3000 – spoedcursus – 28 en 29 oktober 2001

1. VESPERO 3000 PRI LA EŬRO  - LA 17AN DE OKTOBRO 2001 !!!

Vi ja bone legis... kvankam nia kutima Vespero 3000 jam forpasis por oktobro, la 17an de oktobro okazos speciala vespero 3000 pri la Eŭro.

Ĉiuj jam scias ke la eŭro alvenos la 1an de januari 2002 kaj ke 1 eŭro egalas al 40.3399 belgaj frankoj. Sed restas mlultaj demandoj...

- Ĉu vi jam havas bonan ideon pri kiel la novaj biletoj kaj moneroj aspektos?

- Ĉu vi scias kial oni elektis ĝuste la elektitajn simbolojn?

- Ĉu vi jam scias kiel rekoni verajn kaj malverajn eŭrojn?

Kaj ĝuste pri tiuj demandoj rakontos al ni Helena Van der Steen. Por fari tion ŝi uzos la oficialan kursmaterialon uzata de la belga nacia banko por instrui al firmaoj. La materialo estas tradukita de ŝi al Esperanto.

Kaj kiu scias... eble venontan merkredon vi unuafoje vidos kaj flaros kaj palpos verajn eŭro-biletojn kaj monerojn.

Kio? Prelego pri la Eŭro, kun oficiala kursmaterialo, traduktita al Esperanto

Kiu? Helena Van der Steen

Kie? Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam? merkredon, la 17an de oktobro, ekde la 19.30a, komenco de la prelego je la 20a precize

2. ESPERANTO 3000 – RAPIDKURSO – LA 28AN, 29AN DE OKTOBRO 2001!

Dum la semajnfino de la 20an kaj la 21an de oktobro okazos alian rapidkurson. Se vi aŭ iu inter viaj konatuloj deziras travivi tiun neforgeseblan sperton, jen la momento...

Kiam? Sabaton la 20an kaj dimanĉon la 21an de oktobro 2001, inter la 9a kaj la 17a, kun paŭzo de la 12a ĝis la 13a horo.

Kie? Rulenslaan 10, 3020 Winksele (ĵus ekster Loveno)

Aliĝi? Aliĝi antaŭe estas rekomendata, prefereble tiom rapide kiel eble. Aliĝi eblas per pago de 50 EUROJ (= 2.017 BF, sed vi rajtas rondigi ĝis 2.000 BF) je la konto 734-3331944-03 nome de Esperanto 3000 Loveno, kun la mencio ‘rapidkurso oktobro’ kaj via nomo. Se vi vere nur kapablos averti lastmomente, faru tion ĉe marc@esperanto.be aŭ 016-20 14 53. Tiukaze vi rajtas pagi surloke. La kotizo inkluzivas la gvidlibron ("14-hora rapidkurso" de W. Auld) kaj ambaŭ tagmanĝojn.

Tranoktado? Laŭ via deziro ni povos aranĝi (malmultekostan) tranoktadon en la nokto de sabato al dimanĉo, en Loveno.

Aliaj demandoj? Esperanto 3000 vzw Leuven, R. Ménada 44, 1320 Hamme-Mille aŭ esperanto3000@esperanto.be. Pri tiu ĉi kurso: Marc Vanden Bempt, Rulenslaan 10, 3020 Winksele, 016-20 14 53, marc@esperanto.be


1. VESPERO 3000 OVER EURO - 17 OKTOBER 2001 !!!

Jawel, je leest het goed... hoewel onze gewoonlijke Vespero 3000 reeds voorbij is voor oktober, is er op woensdag 17 oktober een extra voordracht gepland over de Euro.

Iedereen weet ondertussen wel dat de Euro eraan komt op 1 januari 2002 en dat 1 euro gelijkstaat aan 40.3399 bf. Maar er blijven nog heel wat andere vragen...

- Heb je al enig idee hoe de nieuwe biljetten en muntstukken er precies uit zullen zien?

- Weet jij waarom precies gekozen werd voor de erop afgebeelde symbolen?

- Weet jij hoe echte briefjes en munstukken te onderscheiden van valse?

Net op die vragen zal Helena Van der Steen een antwoord geven tijdens haar voordracht. Daarvoor zal zij gebruik maken van het officiële lesmateriaal dat de Belgische Nationale Bank gebruikt voor de opleidingen aan bedrijven en organisaties. Het materiaal werd vertaald naar het Esperanto.

En wie weet... misschien is komende woensdag wel het ogenblik waarop je voor het eerste echte eurobiljetten en -muntstukken zal kunnen zien, voelen en ruiken...

Wat? Voordracht over de Euro met officieel lesmateriaal verteeld naar Esperanto

Wie? Helena Van der Steen

Waar? Cultureel Centrum, Brusselesestraat 63, 3000 Leuven

Wanneer? Woensdag 17 oktober 2001, vanaf 19u30, de voordracht start om 20u precies

2. ESPERANTO3000 – SPOEDCURSUS – 20 EN 21 OKTOBER 2001!

In het weekeinde van 20 en 21 oktober is er nog een spoedcursus gepland. Als je zelf zin hebt of je kent iemand die zo’n onvergetelijke ervaring mee wil maken, is dit je kans.

Wanneer? Zaterdag 20 en zondag 21 oktober 2001, telkens van 9u tot 17u, met een middagpauze van 12u tot 13u.

Waar? Rulenslaan 10, 3020 Winksele (net buiten Leuven)

Inschrijven? Vooraf inschrijven is gewenst, graag zo snel mogelijk. Dat kan door 50 EUR (= 2.017 fr, maar je mag afronden naar 2.000 fr) over te schrijven op 734-3331944-03 van Esperanto 3000 Leuven, met vermelding van ‘spoedcursus oktober’ en je naam.
Kan je echt pas op het laatste moment verwittigen, dan via marc@esperanto.be of 016-20 14 53. Het cursusgeld kan je in dat geval ter plaatse betalen. Het handboek ("14-hora rapidkurso" van W. Auld) en het middagmaal zijn inbegrepen in de cursusbijdrage.

Overnachting? Op aanvraag kunnen we zorgen voor (goedkope) logies tijdens de nacht van zaterdag op zondag, in Leuven.

Nog vragen? Esperanto 3000 vzw Leuven, R. Ménada 44, 1320 Hamme-Mille of esperanto3000@esperanto.be. Over deze cursus in het bijzonder: Marc Vanden Bempt, Rulenslaan 10, 3020 Winksele, 016-20 14 53, marc@esperanto.be