Enhavo - Inhoud

  1. Vespero 3000 pri Esperanta muziko - la 14an de novembro 2001 !!!
    Vespero 3000 over Esperanto-muziek – 14 november 2001 !!!
  2. Esperanto 3000 – Arkivoj de la informletero nun legeblas en la reto
    Esperanto3000 – Archieven van de nieuwsbrief beschikbaar via internet
  3. OSIEK 2002 en Loveno – tradukantoj serĉataj
    OSIEK 2002 in Leuven – vertalers gezocht

1. VESPERO 3000 PRI ESPERANTA MUZIKO  - LA 14AN DE NOVEMBRO 2001 !!!

Apenaŭ kredeble, sed kelkaj homoj ankoraŭ pensas ke lingvo kiel Esperanto ne taŭgas al muzikumado... ke Esperanto ne havas muzikan kulmturon... Kompreneble tiuj homoj eraras… Kaj dum la vespero 3000 la 14an de novembro ni eĉ konvinkos tiujn inter vi kiuj dubas... Nia gasto tiun vesperon estas Flo, el Tuluzo. Li ne estas kantisto do ne temas pri concerto, sed li ja prezentos al ni aron da muziko esperantlingva, aŭdigos ĝin, kaj prikomentos ĝin. La vespero estas destinita ne nur al la lovena klubo, sed ankaŭ al ĉiuj kluboj ĉirkaŭ ĝi (i.a. la homoj el Bruselo) ... La kultura centro neniam plu estos la sama..

Se vi havas tempon, kaj emon antaŭe konatiĝi kun Flo, venu al la lovena urbodomo merkrede, je la 14.30a posttagmeze. Tie kaj tiam komenciĝos komuna vizito al la urbo Loveno (vizito kiu finiĝos en trinkejo, babilante apud iu biero kompreneble).

Kio? Prelego pri Esperan(lingv)a muziko, kun aŭskulteblecoj

Kiu? Flo (Tuluzo, Francio)

Kie? Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam? merkredon, la 14an de novembro, ekde la 19.30a, komenco de la prelego je la 20a precize

2. ESPERANTO 3000 – ARKIVOJ DE LA INFORMLETERO LEGEBLAS EN LA RETO!

Por la scivolemuloj inter vi, kiuj eble ne ricevis tiun ĉi elektronikan novaĵleteron ekde la komenco, ni aperigis la arkivojn de la informletero en niaj retpaĝoj.

Por retrovi ion, iru al http://www.esperanto.be/esperanto3000/ kaj alklaku “arkivoj”.

3. OSIEK 2002 EN LOVENO – TRADUKANTOJ SERĈATAJ

La preparado de la Internacia Esperanto-Konferenco en Loveno de la 20an ĝis la 26an de julio 2002 bone fartas. Ni serĉas kelkajn helpantojn por helpi nin traduki informojn pri la ekskuroj kiujn ni preparas. Temas pri la tradukado de tekst(et)oj al Esperanton: kandidatoj bonvenas ĉe la estraro! Ĉiukaze, ne forgesu aliĝi: kontaku nin pere de  esperanto3000@esperanto.be por pliajn informojn ricevi.


1. VESPERO 3000 OVER Esperantomuziek – 14 november 2001 !!!

Het is moeilijk te geloven, maar er zijn nog steeds mensen die menen dat Esperanto niet geschikt is voor muziek... dat Esperanto geen muziekkultuur kent... Uiteraard vergissen deze mensen zich… En tijdens de Vespero 3000 van 14 november zullen wij zelfs de twijfelaars overtuigen... Onze gast die avond is niemand minder dan Flo, uit Toulouse (Frankrijk). Hij is geen zanger, het wordt dus geen concertavond, hij zal ons wel met een indrukwekkende verzameling Esperanto-muziek laten kennismaken, ze ons laten beluisteren en ze ook becommentariëren. De avond is niet enkel bestemd voor de vereniging van Leuven, maar ook (en meer dan ooit) aan de mensen van de omliggende verenigingen (o.m. Brussel)... Het Cultureel Centrum zal nooit meer hetzelfde zijn...

Als je tijd hebt, en zin om vooraf al met Flo kennis te maken, ben je woensdagmiddag om 14u30 welkom (afspraak aan het Leuvense stadhuis). Daar en dan zal een gemeenschappelijk bezoek aan Leuven van start gaan, dat heelwaarschijnlijk zal uitlopen op een gezellige babbel in een café voor één of ander biertje.

Wat? Voordracht over Esperantomuziek met audio-materiaal

Wie? Flo (Toulouse)

Waar? Cultureel Centrum, Brusselesestraat 63, 3000 Leuven

Wanneer? Woensdag 14 november 2001, vanaf 19u30, de voordracht start om 20u precies

2. ESPERANTO3000 – ARCHIEVEN VAN DE NIEUWSBRIEF BESCHIKBAAR VIA INTERNET !

Voor de nieuwsgierigen onder jullie, die misschien onze elektronische nieuwsbrief nog niet sinds het prille begin ontvangen, maar ook voor diegenen die graag een en ander herlezen, publiceerden wij de archieven van de nieuwsbrief op onze website.

Surf, om ze terug te vinden, naar http://www.esperanto.be/esperanto3000/ en klik op “arkivoj”.

3. OSIEK 2002 IN LEUVEN – VERTALERS GEZOCHT

De voorbereidingen voor de Internacia Esperanto-Konferenco in Leuven van 20 tot 26 juli 2002 vorderen vlot. We zijn op dit ogenblik concreet op zoek naar mensen die ons willen helpen enkele teksten naar het esperanto te vertalen, in het kader van de toeristische uitstapjes die voor de deelnemers zullen georganiseerd worden.: kandidaten kunnen bij ‘t bestuur terecht! Vergeet in geen geval in te schrijven: contacteer esperanto3000@esperanto.be voor meer informatie.