Enhavo - Inhoud

 1. Vespero 3000 pri Islamo- la 12an de decembro 2001 !!!
  Vespero 3000 over de Islam – 12 december 2001 !!!
 2. Esperanto 3000 – SIA – 23an de februaro 2002
  Esperanto3000 – SIA – 23 februari 2002
 3. Konversaciamaratono en Antverpeno – 14an kaj 18an de decembro
  Conversatiemarathon in Antwerpen – 14 en 18 december 2001
 4. Festo pro la 20-jariĝo de la Esperantocentro en Antverpeno – 14 decembro 2001
  Viering 20 jaar Esperantohuis in Antwerpen – 14 december 2001
 5. OSIEK 2002 en Loveno – speciala invito al eks IJK-anoj
  OSIEK 2002 in Leuven – speciale uitnodiging aan ex IJK-deelnemers

1. VESPERO 3000 PRI ISLAMO  - LA 12AN DE DECEMBRO 2001 !!!

Eble vi atendis lin en novembro... li tiam ne prelegis, sed li ja estos kun ni por nia venonta vespero 3000. Eddy Raets vizitos la lovenan klubon, kaj prelegos pri Islamo.

Kio? Prelego pri Islamo, kun lumbildoj

Kiu? Eddy Raets

Kie? Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam? merkredon, la 12an de decembro, ekde la 19.30a, komenco de la prelego je la 20a precize

2. ESPERANTO 3000 – SIA – 23AN DE FEBRUARO 2002!

Ni nur malkaŝos la programon en venonta novaĵletero, sed jam notu la daton de la venonta festo okaze de la Semajno de Internacia Amikeco (SIA). La 23an de februari ni atendas vin en Loveno por festi kun ni kiel la tradicio postulas!

3. KONVERSACIAMARATONO EN ANTVERPENO – 14AN KAJ 18AN DE DECEMBRO

Ĉu vi jam sekvis Esperanto-kurson, sed vi sentas bezonon je konversacio? Tiukaze la Esperanto-centro en Antverpeno (Frankrijklei 140, 2000 Antverpeno) povas helpi vin:

- vendrede, la 14an de decembro 2001 (10a ĝis 14a horo).

- marde, la 18an de decembro 2001 (10a ĝis 17a horo).

Ambaŭfoje la regulo postulas ke partoprenantoj nur parolu Esperanton ekde la eniro de la salono ĝis la foriro. Vi rajtas uzi vortaron, gesti, desegni, sed vi ne rajtas uzi alian lingvon. Por ĉiu grupeto de 2 ĝis 4 gelernantoj, oni antaŭvidos unu spertan gvidulon. Por organizi tion praktike, ANTAŬE AVERTI PRI VIA PARTOPRENO NECESAS. Por maksimume profiti de la kunesto, ĉiuj kune manĝos kaj ankaŭ tiam Esperanto estos parolata.

La kotizo estas de 500 BF la 14an kaj de 1000 BF la 18an de decembro. Tio inkluzivas panmanĝon kaj kafon aŭ aliajn trinkaĵojn.  Aliĝi eblas pere de mesaĝo al ivo@fel.esperanto.be, telefone (03-234 34 00 aŭ 03-440 30 92) aŭ fakse (03-233 54 33).

4. FESTO PRO LA 20-JARIĜO DE LA ESPERANTOCENTRO EN ANTVERPENO – 14 DECEMBRO 2001

Voor wie in deze periode het vieren niet kan laten... op 14 december viert het Esperanto-huis in Antwerpen (Frankrijklei 140) zijn 20-jarig bestaan. Vanaf 14 u bent u welkom voor een korte rondleiding en informatie mbt de activiteiten van dit centrum. Er is ook een tentoonstelling van kindertekeningen uit Oezbekistan

Om 15 u is er de voordracht getiteld “Spreekt u Afghaans?”. Dhr. Nicola Rasic, een Kroaat, die al 11 jaar in Nederland woont en vlot Nederlands spreekt, zal ons uitleggen hoe de verscheidenheid van talen, die tot verschillende families behoren, een belangrijke rol speelt in de spanningen, die nu heersen in Afganistan, Pakistan en de omgeving, en waarvan wij het taalaspect helemaal niet kennen. Vertrekkend van dit en andere concrete voorbeelden zal hij een schema geven over de classificatie van talen in Europa en Azië.

De toegang is gratis en er worden gratis drank en versnaperingen aangeboden. Het Esperantocentrum vraagt wel om – zo mogelijk – te laten weten voor 10 december of u ingaat op deze uitnodiging via ivo@fel.esperanto.be, telefonisch (03-234 34 00 of 03-440 3092) of per fax 03-233 54 33..

Wie wil blijven kan ’s avonds een warme maaltijd bestellen. Er wordt gegeten om 18.30. Prijs 350 fr.Ter ere van al wie bijgedragen  heeft aan de verwezenlijking van dit huis wordt om 20 u een receptie aangeboden. Ivo Durwael zal (in het Esperanto) kort vertellen hoe het idee ontstond, hoe het rijpte en hoe tenslotte het plan voor een eigen huis kon gerealiseerd worden.

5. OSIEK 2002 EN LOVENO – SPECIALA INVITO AL EKS IJK-ANOJ

La preparado de la Internacia Esperanto-Konferenco en Loveno de la 20an ĝis la 26an de julio 2002 bone fartas. En la venontaj tagoj, speciala invitilo sendiĝos al la partoprenantoj de la lovena IJK en 1982. Ĉu ankaŭ vi aŭ iu inter viaj konatuloj partoprenis al tiu IJK? Jan bona okazo revidi Lovenon kaj revidi unu la alian!

Ĉiukaze, ne forgesu aliĝi: kontaktu nin pere de esperanto3000@esperanto.be por pliajn informojn ricevi.


1. VESPERO 3000 OVER ISLAM – 12 DECEMBER 2001 !!!

Misschien had u hem al verwacht in november... uiteindelijk wordt het december. Op onze eerstvolgende vespero 3000 verwelkomen wij Eddy Raats, die ons bezoekt met een voordracht over de Islam.

Wat? Voordracht over de Islam met dia’s

Wie? Eddy Raats

Waar? Cultureel Centrum, Brusselesestraat 63, 3000 Leuven

Wanneer? Woensdag 12 december 2001, vanaf 19u30, de voordracht start om 20u precies

2. ESPERANTO3000 – SIA – 23 FEBRUARO 2002!

Het programma onthullen we pas in een volgende nieuwsbrief, maar noteer zeker al de datum voor het volgende feest ter gelegenheid van de Week van de Internationale Vriendschap. Op 23 februari verwachten wij iedereen in Leuven om met ons te feesten, zoals de traditie het wil.

3. CONVERSATIEMARATHON IN ANTWERPEN – 14 EN 18 DECEMBER 2001

Hebt u een esperantocursus gevolgd en hebt u behoefte aan conversatieoefeningen, dan biedt het Esperanto-centrum in Antwerpen u 2 mogelijkheden aan:

- Op vrijdag, 14 december 2001, van 10 tot 14 u.

- Op dinsdag, 18 december 2001, van 10 tot 17 u.

Voor beide initiatieven geldt als regel dat u enkel Esperanto spreekt van bij het binnenkomen van de zaal tot uw vertrek. U mag een woordenboek gebruiken, gesticuleren, tekeningetjes maken, maar geen andere taal gebruiken. Voor elk groepje van 2 à 4 leerlingen wordt een ervaren begeleider voorzien. Om dit praktisch te kunnen organiseren is VOORAF AANMELDEN NOODZAKELIJK. Na één uur wordt er gewisseld van groep. Om maximum effect te hebben wordt er ook samen gegeten en ook dan Esperanto gesproken.

Deelname kost 500 fr op 14/12 en 1000 fr op 18/12. Hierin is een broodmaaltijd en koffie of frisdrank naar believen inbegrepen. Het geheel gaat door in het Esperanto-centrum, Frankrijklei 140, 2000 Antwerpen.

Aanmelden kan via ivo@fel.esperanto.be, telefonisch (03-234 34 00 of 03-440 3092) of per fax (03-233 54 33).

4. VIERING 20 JAAR ESPERANTOHUIS IN ANTWERPEN – 14 DECEMBER 2001

Voor wie in deze periode het vieren niet kan laten... op 14 december viert het Esperanto-huis in Antwerpen (Frankrijklei 140) zijn 20-jarig bestaan. Vanaf 14 u bent u welkom voor een korte rondleiding en informatie mbt de activiteiten van dit centrum. Er is ook een tentoonstelling van kindertekeningen uit Oezbekistan

Om 15 u is er de voordracht getiteld “Spreekt u Afghaans?”. Dhr. Nicola Rasic, een Kroaat, die al 11 jaar in Nederland woont en vlot Nederlands spreekt, zal ons uitleggen hoe de verscheidenheid van talen, die tot verschillende families behoren, een belangrijke rol spelen in de spanningen, die nu heersen in Afganistan, Pakistan en de omgeving, en waarvan wij het taalaspect helemaal niet kennen. Vertrekkend van dit en andere concrete voorbeelden zal hij een schema geven over de classificatie van talen in Europa en Azië.

De toegang is gratis en er worden gratis drank en versnaperingen aangeboden. Het Esperantocentrum vraagt wel om – zo mogelijk – te laten weten voor 10 december of u ingaat op deze uitnodiging via ivo@fel.esperanto.be, telefonisch (03-234 34 00 of 03-440 3092) of per fax 03-233 54 33..

Wie wil blijven kan ’s avonds een warme maaltijd bestellen. Er wordt gegeten om 18.30. Prijs 350 fr.Ter ere van al wie bijgedragen  heeft aan de verwezenlijking van dit huis wordt om 20 u een receptie aangeboden. Ivo Durwael zal (in het Esperanto) kort vertellen hoe het idee ontstond, hoe het rijpte en hoe tenslotte het plan voor een eigen huis kon gerealiseerd worden.

5. OSIEK 2002 IN LEUVEN – SPECIALE UITNODIGING AAN EX IJK-DEELNEMERS

De voorbereidingen voor de Internacia Esperanto-Konferenco in Leuven van 20 tot 26 juli 2002 vorderen vlot. De komende dagen gaat een speciale uitnodiging de deur uit naar alle deelnemers van het IJK in Leuven in 1982. Nam jij zelf of iemand uit jouw kennissenkring deel aan dat IJK? Dan is de konferentie van 2002 het ideale moment om Leuven en elkaar opnieuw te ontmoeten !

Vergeet in geen geval in te schrijven: zie esperanto3000@esperanto.be voor meer informatie.