Enhavo - Inhoud

 1. Feliĉan novan jaron !
  Gelukkig Nieuwjaar !
 2. Vespero 3000 pri Namibio - la 9an de januaro 2002 !!!
  Vespero 3000 over Namibië – 9 januari 2002 !!!
 3. Esperanto 3000 – SIA – 23an de februaro 2002 !!!
  Esperanto3000 – SIA – 23 februari 2002 !!!
 4. OSIEK 2002 en Loveno – lasta favora aliĝperiodo komenciĝis
  OSIEK 2002 in Leuven – laatste voordelige inschrijfperiode begonnen

1. FELIĈAN NOVAN JARON !

Esperanto 3000 kaj la tuta estraro deziras al vi feliĉan novan jaron 2002 !!!

2. VESPERO 3000 PRI NAMIBIO  - LA 9AN DE JANUARO 2002 !!!

Jen la unua vespero 3000 de la nova jaro ! Kaj ĝuste kiel dum la unua vespero 3000 de la pasinta jaro, estas Helena Van der Steen kiu prelegos. Pasintjare pri Budho... ĉijare pri Namibio ! Denove ŝi bone preparis sin (kaj la prelegon) kaj ŝi rakontos al vi pri la lando, la enloĝantoj, la plantoj, la bestoj... Ne maltrafu tion !

Kiel antaŭgusto mi jam aldonas unu (el la multaj) foton kiun ŝi montros dum la prelego... sed... pri kio temas? Ĉu tio ne vere igas vin scivolema? Venu kaj ricevu la respondon !

Kio estas tio?

Kio? Prelego pri Namibio, kun lumbildoj kaj fotoj

Kiu? Helena Van der Steen

Kie? Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam? merkredon, la 9an de januaro 2002, ekde la 19.30a, komenco de la prelego je la 20a precize

3. ESPERANTO 3000 – SIA – 23AN DE FEBRUARO 2002 !!!

Ne forgesu la daton ! La 23an de februaro ni festas okaze de la Semajno de Internacia Amikeco ! Kiel kutime antaŭtagmeze okazos kelkaj kunsidoj sekvotaj de komuna panmanĝo. Posttagmeze okazos kiel kutime pluraj prelegoj kaj ludoj. La tutan tagon vi ankaŭ (laŭ tradicio) povos partopreni en serĉpromenon. En nia sekvonta informletero troviĝos pli detalan programon. La vespermanĝo estos denove io originala (memoru nian bufedon de la pasinta jaro!) kaj tre bongusta!!! Ĉu mi bezonas diri pli?

Eble jes... Kial partopreni?

* ĉar ĉi tiu S.I.A.-festo estas organizata por la tuta lando kaj... la programo estas tute senpaga

* ĉar ĉi tiun inaŭguron partoprenos pli ol cent (eble 200) aliaj esperanto-parolantoj

* ĉar la vespera bufedo estos unikaĵo; eĉ nur pro tio indas partopreni

* ĉar la programo ofertas elekteblon el ĝis kvar eroj samtempaj

* ĉar viaj amikoj kiuj ne parolas Esperanton ankaŭ povas partopreni: la serĉpromeno estas dulingva (nl/eo) kaj la manĝoj alireblas por ili ankaŭ

* ĉar jen konata tradicio el la okdekaj jaroj, organizata nur ĉiun duan jaron

* ĉar vi ne devas aliĝi antaŭe. Ni jes bonvenigas vian sciigon pri partopreno, sed vi ankaŭ rajtas lastmomente kaj neanoncite partopreni...

* ...k.t.p.

4. OSIEK 2002 EN LOVENO – LASTA FAVORA ALIĜPERIODO KOMENCIĜIS

La preparado de la Internacia Esperanto-Konferenco en Loveno de la 20an ĝis la 26an de julio 2002 bone fartas. Kun la komenco de la nova jaro ankaŭ komenciĝis la lasta aliĝperiodo je favoraj prezoj. Ni ja gratulas kaj dankas la homojn kiuj ĝis nun jam aliĝis.

Se vi ne troviĝas inter ili: ne forgesu aliĝi! Ĝis la 31an de majo, vi ankoraŭ povos partopreni al la konferenco kontraŭ kotizo de € 100 anstataŭ € 120 (prezo por ne-OSIEK-membroj, por la membroj estas aldona rabato de € 20). La aliĝilo troviĝas en .pdf-formato en niaj retpaĝoj http://www.esperanto.be/esperanto3000. Se vi havas specifajn demandojn, kontaku nin pere de esperanto3000@esperanto.be por pliajn informojn ricevi.


1. GELUKKIG NIEUWJAAR !

Esperanto 3000 en het volledige bestuur wenst u een zeer gelukkig jaar 2002 !!!

2. VESPERO 3000 OVER NAMIBIE – 9 januari 2002 !!!

Het is weer tijd voor de eerste vespero 3000 van het nieuwe jaar ! En net zoals tijdens de eerste vespero 3000 van het voorbije jaar, verwelkomen we Helena Van der Steen als spreker. Vorig jaar over Boedha... dit jaat over Namibië. En opnieuw heeft zij zich (en de voordracht !) grondig voorbereid. Ze zal spreken over het land zelf, over de inwoners, planten, dieren... het komt allemaal aan bod. Niet te missen dus !

En als voorsmaakje krijg je hier al een van de (vele) foto’s te zien die tijdens de voordracht zullen gebruikt worden... maar... wat is het eigenlijk? Word je hier nu niet echt nieuwsgierig door? Kom luisteren naar de verklaring!

Wat is dit?

Wat? Voordracht over Namibië met beeldmateriaal

Wie? Helena Van der Steen

Waar? Cultureel Centrum, Brusselesestraat 63, 3000 Leuven

Wanneer? Woensdag 9 januari 2002, vanaf 19u30, de voordracht start om 20u precies

3. ESPERANTO3000 – SIA – 23 FEBRUARI 2002 !!!

Vergeet de datum niet ! Op 23 februari komen wij bij elkaar ter gelegenheid van de SIA (Semajno de Internacia Amikeco – Week van de Internationale Vriendschap) ! Zoals gewoonlijk zal de dag beginnen met enkele vergaderingen, gevolgd door een gezamenlijke broodmaaltijd. Na de middag is het dan tijd voor ontspanning, met verschillende voordrachten en spelletjes. De hele dag kan je ook (traditioneel) deelnemen aan de wandelzoektocht. In onze volgende nieuwsbrief (van februari) vind je een gedetailleerd programma. Het avondmaal zal weer de moeite zijn (herinner u ons buffet vanv orig jaar!)!!! Moet ik nog meer zeggen?

Of misschien toch... Waarom deelnemen?

* omdat dit S.I.A.-festijn is georganiseerd voor het ganse land, en ... het programma volledig gratis is

* omdat er zeker meer dan honderd (misschien zelfs 200) esperantosprekers zullen deelnemen

* omdat we een uniek avondbuffet voorzien; alleen daarvoor al is het de moeite!

* omdat het programma een keuze toelaat tussen meerdere (soms 4) gelijktijdige onderdelen

* omdat je vrienden die (nog) geen Esperanto spreken ook kunnen deelnemen: de zoektocht bestaat in twee talen (Nl/EO), en voedsel kent geen taal

* omdat dit tweejaarlijkse feest al deel uitmaakt van de traditie sinds de ’80-er jaren

* omdat je niet hoeft in te schrijven op voorhand. Aanmeldingen zijn welkom, maar je mag ook op het laatste moment nog besluiten deel te nemen...

* ...enz.

4. OSIEK 2002 IN LEUVEN – LAATSTE VOORDELIGE INSCHRIJFPERIODE BEGONNEN

De voorbereidingen voor de Internacia Esperanto-Konferenco in Leuven van 20 tot 26 juli 2002 vorderen vlot. Met het begin van het nieuwe jaar, kwam tevens het begin van de laatste periode waarin je tegen voordelig tarief kan inschrijven. Wij feliciteren en bedanken alle mensen die totnogtoe reeds inschreven.

Als jij er nog niet bij bent: vergeet niet in te schrijven! Tot 31 mei kan je nog deelnemen aan de konferentie tegen de prijs van € 100 in plaats van € 120 (prijs voor niet-leden van OSIEK, voor leden is er telkens een bijkomende korting van € 20). Het inschrijvingsformulier bevindt zich in .pdf-formaat op onze website http://www.esperanto.be/esperanto3000. Met specifieke vragen kan je via e-mail terecht bij esperanto3000@esperanto.be.