Enhavo - Inhoud

 1. Vespero 3000 pri “vojaĝo per motorciklo tra suda Francio” – la 15an de majo 2002 !!!
  Vespero 3000 over “op reis per motor door Zuid-Frankrijk” – 15 mei 2002 !!!
 2. Esperanto 3000 – nova distribumaniero por la informletero
  Esperanto 3000 – nieuwe verdeelwijze "informletero"
 3. Esperanto 3000 – ttt-ejo ĝisdatigita
  Esperanto3000 – webstek aangevuld
 4. OSIEK 2002 en Loveno – dua informilo aperis en la reto !
  OSIEK 2002 in Leuven – “dua informilo” beschikbaar via de webstek !

1. VESPERO 3000 PRI “VOJAĜO PER MOTORCIKLO TRA SUDA FRANCIO” - LA 15AN DE MAJO 2002 !!!

Ĉu vi scias kion oni postulas dum motorcikla ekzameno? Ĉu ĝi estas pli facila aŭ malfacila aŭ la ekzameno pri aŭto-veturado? Nia prelegantino ja scias, kaj rakontos interalie tion al vi.

Antaŭ nur unu jaro ŝi eklernis konduki motorciklon. Kaj ĉijare ŝi vojaĝis dum du semajnoj en suda Francio... kaj se la vetero ebligas tion, vi eĉ povos admiri ŝian motorciklon ĉe la kultura centro ;-)

Kio? Prelego pri “vojaĝo per motorciklo tra suda francio”, kun fotoj

Kiu? Myriam Van der Steen

Kie? Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam? merkredon, la 15an de majo 2002, ekde la 19.30a, komenco de la prelego je la 20a precize

2. ESPERANTO 3000 – NOVA DISTRIBUMANIERO POR LA INFORMLETERO

En la venontaj semajnoj ĉiuj nunaj abonantoj do ricevos novan invitilon aliĝi al nia informletero. Post tio la informletero nur estos sendita al vi se vi estos reaginta al tiu invitilo. Kial? Jen la klarigo...

Tiuj kiuj aliĝis al nia informletero ekde la komenco (februaro 2000) scias ke ĝi unue estis dissendita de la aŭtomata list-distribuanto “listbot”. Listbot pasintjare ĉesis la senpagan distribuadon kaj ni sendis kelkajn informleterojn rekte per e-poŝto al vi.

Intertempe ni trovis alian manieron por aŭtomate kaj facile (kaj senpage) dissendi la informleteron. Tio fariĝos pere de “topica”. Pro tio vi baldaŭ ricevos novan invitilon al la informletero.

Rekta aliĝo al la nova distribumaniero kompreneble ankaŭ eblas, pere de malplenan mesaĝon al esperanto3000-informletero-subscribe@topica.com aŭ ĉe la paĝo http://www.topica.com/lists/esperanto3000-informletero

Mi ja memoras al vi ke, kiel nun, ne eblos sendi mesaĝojn rekte al la listo. Se vi ŝatus aperigi ion, bonvolu sendi la informojn al esperanto3000@esperanto.be.

3. ESPERANTO 3000 – TTT-EJO ĜISDATIGITA

Ĉu ankaŭ vi foje dubas kiu prelegos dum la venonta Vespero 3000? Aŭ de kiam ĝis kiam okazos la IEK-konferenco en Loveno? Aŭ kiuj estas la estraranoj de nia klubo?

Ĉu vi lasttempe jam vizitis la ttt-ejon de Esperanto 3000? Se vi vizitis ĝin, vi jam scias ke ĝi respondas al la supraj demandoj, kaj ankaŭ al multaj aliaj... vi trovos nian hejmpaĝon irante al http://www.esperanto.be/esperanto3000

Krom tio, ni ankoraŭ serĉas ligojn al retpaĝoj de niaj membroj. Do, se vi estas membro de Esperanto 3000, kaj vi havas privatan (aŭ profesian) retpaĝaron, ĉu esperantlingve aŭ ne, sendu al ni la adreson, kaj ni mencios ĝin ĉe la ligoj.

4. OSIEK 2002 EN LOVENO – DUA INFORMILO APERIS EN LA RETO

La preparado de la Internacia Esperanto-Konferenco en Loveno de la 20an ĝis la 26an de julio 2002 bone fartas. Lasta novaĵo: la dua informilo troviĝas en la reto ! Iru al http://www.esperanto.be/esperanto3000 kaj vi trovos ĝin en .pdf-formato.

Ĉiukaze, ne forgesu aliĝi: kontaku nin pere de  esperanto3000@esperanto.be por pliajn informojn ricevi aŭ vizitu la ttt-ejon.


1. VESPERO 3000 OVER “OP REIS PER MOTOR DOOR ZUID-FRANKRIJK” – 15 MEI 2002 !!!

Weet jij wat er precies van je verwacht wordt op het praktisch examen motorrijden? Of het gemakkelijker dan wel moeilijker is dan het examen voor het autorijbewijs? Onze spreekster weet er alles van, en deelt haar kennis graag met jullie.

Amper een jaar geleden leerde zij motorrijden. En dit jaar bracht zij twee weken in Zuid-Frankrijk door op de motor. Zij vertelt er ons alles over, en, als het weer het toelaat, zal de motor ook te bewonderen izjn bij het Cultureel Centrum ;-)

Wat? Voordracht over “op reis per motor door Zuid-Frankrijk” met foto’s

Wie? Myriam Van der Steen

Waar? Cultureel Centrum, Brusselesestraat 63, 3000 Leuven

Wanneer? Woensdag 15 mei 2002, vanaf 19u30, de voordracht start om 20u precies

2. ESPERANTO 3000 – NIEUWE VERDEELWIJZE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

In de komende weken zal elke huidige abonnee van deze elektronische nieuwsbrief een nieuwe uitnodiging krijgen om zich aan te melden voor de nieuwsbrief. Daarna zal de nieuwsbrief enkel nog naar jou gestuurd worden indien je positief reageerde op deze uitnodiging. Waarom deze vernieuwing? Een woordje uitleg...

Diegenen die vanaf het begin (februari 2000) onze nieuwsbrief ontvangen, herinneren zich waarschijnlijk nog dat deze het eerste jaar werd rondgestuurd door een automatische lijstbeheerder “listbot”. Vorig jaar stopte listbot met het kosteloos beheren van lijsten, en dus kregen onze abonnees tijdelijk de nieuwbrieven via rechtstreekse e-mail doorgestuurd.

Ondertussen vonden wij een andere manier om automatisch, gemakkelijk (en kosteloos) de elektonische nieuwsbrief rond te sturen. Dit zal gebeuren mbv “topica”. Vandaar dat jullie in de nabije toekomst een nieuwe uitnodiging zullen ontvangen...

Rechtstreeks aansluiten op de nieuwe lijst kan uiteraard ook, via een (leeg) mailtje naar esperanto3000-informletero-subscribe@topica.com of via de webpagina http://www.topica.com/lists/esperanto3000-informletero

Ter herinnering: het zal, net als nu, niet mogelijk zijn een boodschap rechtstreeks naar alle leden van de lijst te sturen. Indien je een bepaalde informatie graag zou verspreid zien onder de leden van deze lijst, mag je deze doorsturen naar esperanto3000@esperanto.be.

3. ESPERANTO 3000 – WEBSTEK AANGEVULD

Twijfel jij ook soms over wie er nu precies komt spreken tijdens de volgende Vespero 3000? Of van wanneer tot wanneer de IEK-konferentie in Leuven precies doorgaat? Of wie er in het bestuur van ozne vereniging zit?

Ben je de laatste tijd al eens gaan kijken op onze webstek? Indien wel, dan weet je dat daar jet antwoord op alle bovenstaande vragen te vinden is, en nog veel meer... je vindt onze homepage via http://www.esperanto.be/esperanto3000

Los daarvan, zijn we ook nog steeds op zoek naar links naar websites van onze leden. Ben jij lid van Esperanto 3000, heb je een (privé of werkgerelateerde) website (al dan niet in het Esperanto), laat het ons dan even weten, en we vermelden hem bij de links.

4. OSIEK 2002 IN LEUVEN – “DUA INFORMILO” BESCHIKBAAR VIA DE WEBSTEK

De voorbereidingen voor de Internacia Esperanto-Konferenco in Leuven van 20 tot 26 juli 2002 vorderen vlot.

Laatste nieuwtje: de “dua informilo” (wie kent hier een mooie Nederlandstalige uitdrukking voor?) is beschikbaar op onze webstek. Ga neer http://www.esperanto.be/esperanto3000 en je vindt hem er in .pdf-formaat.

Vergeet in geen geval in te schrijven: zie esperanto3000@esperanto.be voor meer informatie of bezoek onze webstek.